Amžinybėn iškeliavo kunigas V. Aliulis

Amžinybėn iškeliavo kunigas V. Aliulis. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Antradienį, gegužės 26-ąją, netekome kunigo Vaclovo Aliulio. Kunigas marijonas, aktyvus Sąjūdžio veikėjas, ateitininkas, Naujojo Testamento lietuviškojo vertimo redaktorius, liturginių tekstų vertėjas, rašytojas, dvasios vadovas mirė Marijampolės ligoninėje.

Dvasininko biografija – prasminga

V. Aliulis gimė 1921 m. kovo 14 d. Krekštėnų kaime, Alytaus rajone. Nuo 1937 m. – vienuolis marijonas. 1940 m. baigė Marijampolės marijonų gimnaziją. 1945 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Teologijos fakultetą, įgijo teologijos licenciato laipsnį. 1944 m. birželio 11 d. įšventintas kunigu. Nuo 1991 m. – Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys.
1945–1946 m. – Varėnos šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaras, 1946–1948 m. – Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčios administratorius, nuo 1948 m. darbavosi Vilniaus arkivyskupijos parapijose: 1948 m. – šv. Ignoto vikaras, 1948–1949 m. – Vilniaus šv. Dvasios vikaras, 1949 m. – Druskininkų švč. Mergelės Marijos Škaplierinės, 1949–1951 m. – Paringio švč. Jėzaus Širdies, 1951–1954 m. – Palūšės šv. Juozapo, 1954–1959 m. – Strūnaičio šv. apaštalų Petro ir Povilo administratorius, 1959–1962 m. – Lentvario Viešpaties Apreiškimo švč. M. Marijai administratorius, Trakų dekanas, 1962–1967 m. – Švenčionių Visų Šventųjų parapijos klebonas, Švenčionių dekanas, 1967–1970 m. – Vilniaus šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijos) klebonas, 1974–1978 m. – Turgelių švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų klebonas, Turgelių dekanas, 1978–1993 m. – Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo, Vilniaus šv. Mikalojaus, Dievo Apvaizdos parapijų vikaras, Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo (Arkikatedra bazilika) talkininkas.
1965–1979 m. – Lietuvos vyskupų konferencijos Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos sekretorius, 1980–1990 m. – jos pirmininkas. 1970–1974 m. – Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius, atleistas sovietinės valdžios nurodymu. 1980–1989 m. – moterų vienuolių teologijos ir katechetikos slaptų kursų vienas iš vadovų. Dėstė slaptoje kunigų seminarijoje, kuri parengė apie dvidešimt kunigų Lietuvai ir Ukrainai.

Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje

Prasidėjus Atgimimui, aktyviai įsitraukė į visuomeninę veiklą, organizavo katalikišką spaudą, rašė teologinius, publicistinius straipsnius. 1988–1991 m. – Sąjūdžio Seimo Tarybos narys. 1988–1992 m. – vienas iš Katalikų blaivybės sąjūdžio organizatorių, Lietuvos biblijos draugijos steigėjų, 1992–1995 m. ir nuo 1999 m. – jos prezidentas.
1989 m. V. Aliulis įkūrė žurnalą „Katalikų pasaulis“, iki 1991 m. – jo vyr. redaktorius. 1990–1993 m. – leidyklos „Katalikų pasaulis“ direktorius. 1989–1992 m. – Lietuvos ateitininkų federacijos dvasios vadas. 1964–1967 m. ir 1976–1991 m. – Lietuvos marijonų provincijolas, 1991–1993 m. – viceprovincijolas, 1993–1999 m. – marijonų vienuolijos generalinis vikaras, 1993–1996 m. – Romos marijonų vienuolyno, 1999–2014 m. – Vilniaus marijonų vienuolyno vyresnysis ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčios rezidentas.

Laidotuvės ketvirtadienį

Pastaruoju metu V. Aliulis gyveno Marijampolės švč. Mergelės Marijos globos namuose.
„Tėvas Vaclovas Aliulis MIC buvo uolus vienuolis ir Kristaus Vynuogyno tarnas, mylėtas žmonių, pats juos mylėjęs ir mokęs mylėti. Švč. Mergelei Marijai užtariant, pavedame Viešpačiui mūsų mylimo kunigo sielą“, – sakoma Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos ir Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešime.
Kunigas V. Aliulis bus pašarvotas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Laidotuvių šv. Mišios – Vilniaus arkikatedroje ketvirtadienį, gegužės 28 d., 11.00 val. Po šv. Mišių velionis bus išlydimas į Alytaus Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčią, kurioje 15.00 val. bus aukojamos šv. Mišios. Po jų – laidotuvės Santaikos kapinėse.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*