Kur „nu­gu­la“ Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Tel­šių fakul­te­to stu­den­tų dar­bai?

Ne­re­tai, pa­bai­gus stu­di­jas, su­lau­kia­ma klau­si­mų: „O kas po to?“, „O kur pa­dė­si sa­vo bai­gia­mą­jį dar­bą?“, „O ką veik­si?“ At­sa­ko­me: vie­nų Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Tel­šių fa­kul­te­to ab­sol­ven­tų dar­bai ke­liau­ja per pa­ro­das, ki­tų – su­si­ran­da jau­kią vie­tą ko­lek­ci­nin­kų ar pri­va­čių už­sa­ko­vų prie­globs­ty­je, o dar ki­tų me­ni­nin­kų su­kur­ti dar­bai tam­pa vi­sų pa­mėg­tais lan­ky­ti­nais ob­jek­tais!

Toks yra ir jau­kiai Mas­čio eže­ro pa­kran­tė­je VDA Tel­šių fa­kul­te­to pa­šo­nė­je įsikūręs skulp­tū­rų par­kas „Aka­de­mi­ja“: tai vie­na la­biau­siai lan­ky­ti­nų vie­tų Tel­šių mies­te. Par­kas Tel­šiuo­se įkur­tas 2011 me­tais ir yra vie­nas iš VDA Tel­šių fa­kul­te­to ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bend­ra­dar­bia­vi­mo pro­jek­tų. Va­ka­ri­nė­je Mas­čio eže­ro pa­kran­tės pu­sė­je įkur­din­tas skulp­tū­rų par­kas ri­bo­ja­si su VDA Tel­šių fa­kul­te­to, Tel­šių me­nų in­ku­ba­to­riaus ir Že­mai­čių mu­zie­jaus „Al­ka“ te­ri­to­ri­jo­mis.

VDA Tel­šių fa­kul­te­tas ren­gia uni­ver­si­te­ti­nio ba­ka­lau­ro ir ma­gist­ro dai­lės, di­zai­no, me­nų kryp­ties spe­cia­lis­tus ir puo­se­lė­ja se­nas tai­ko­mo­sios dai­lės edu­ka­ci­jos tra­di­ci­jas, ku­rių iš­ta­kos Tel­šiuo­se sie­kia 1931 me­tus.

Skulp­tū­rų par­ke eks­po­nuo­ja­mi įvai­rių lai­ko­tar­pių šios me­no mo­kyk­los stu­den­tų su­kur­ti ob­jek­tai. Šis par­kas – tęs­ti­nis Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos pro­jek­tas, ku­ris nuo­lat pil­do­mas nau­jais jau­nų­jų me­ni­nin­kų su­kur­tais skulp­tū­ros ob­jek­tais. Eks­po­zi­ci­ja iliust­ruo­ja skulp­tū­ros tra­di­ci­jų kai­tą: kū­ri­niai su­kur­ti pa­nau­do­jus tra­di­ci­nę me­džia­gą – gra­ni­tą, vė­les­nio lai­ko­tar­pio dar­buo­se įkom­po­nuo­ja­mas me­ta­las, ki­tos al­ter­na­ty­vios me­džia­gos. Me­no ob­jek­tai sa­vo for­ma ir iš­raiš­ka per­tei­kia jau­nų­jų me­ni­nin­kų kon­cep­tua­lias idė­jas, de­monst­ruo­ja jų me­ni­nius ge­bė­ji­mus su­val­dy­ti pa­si­rink­tas me­džia­gas.

„Džiu­gu, kad skulp­tū­rų par­kas yra ma­to­mas, lan­ko­mas ir pa­trauk­lus praei­viams. Kei­tė­si mo­kyk­los pa­va­di­ni­mas: nuo Vals­ty­bi­nės Tel­šių ama­tų mo­kyk­los išau­go­me iki aka­de­mi­jos fa­kul­te­to. Tai ženk­las, kad ei­na­me tei­sin­gu ke­liu ir Tel­šiai pa­tei­si­na „me­nų mies­to“ var­dą. Kas­met skulp­tū­rų par­ką pa­pil­do nau­ji kū­ri­niai, tad džiu­gu, jog ne­baig­ti­nis pro­jek­tas yra lyg tie­sia­mas til­tas tarp me­no ir įvai­rios ją ste­bin­čios au­di­to­ri­jos“, – apie skulp­tū­rų par­ką „Aka­de­mi­ja“ pa­sa­ko­ja ir ap­lan­ky­ti kvie­čia VDA Tel­šių fa­kul­te­to de­ka­nas pro­f. Ra­mū­nas Ba­nys.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto