Seime atsižvelgta į bugeniškių pastabas

Komisija išsiaiškino, kad dauguma stambiųjų kiaulių kompleksų Lietuvoje dirba nelegaliai.

Seimo valdybos sudaryta darbo grupė gyvulininkystės ir paukštininkystės problemoms spręsti Vyriausybei pateikė siūlymus.
Darbo grupės vadovas Jonas Stanevičius patikino, kad išvados buvo suderintos su Bugenių bendruomenės atstovais, į jų pastabas atsižvelgta.

MAŽEIKIŠKIŲ NUOMONĖ SVARBI
Rugsėjo mėnesį Seimo valdybos sudaryta darbo grupė jau baigė savo darbą. Darbo grupė analizavo visą informaciją, siūlymus, kurie buvo teikiami Seimui, pavieniams Seimo nariams, Vyriausybei per paskutinius dvejus metus.
Itin išsami informacija gauta iš Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos. Išklausyta Lietuvos žaliųjų judėjimo pozicija.
„Mes nepolitikavome, o daug analizavome, bendrinome dokumentus, nagrinėjome ministerijų atsakymus ir nuveiktus darbus. Aplankėme ne vieną fermą, ne vieną kompleksą“, – „Santarvei“ apibendrino J. Stanevičius.
Darbo grupės vadovas padėkojo Bugenių bendruomenės atstovams ir Savivaldybės teisininkui Antanui Naujokui.
„Galiu drąsiai teigti, kad Antanas Naujokas žiniomis, susijusiomis su netinkama kiaulininkystės plėtra, lenkia ne vieną Seimo narį“, – pabrėžė pašnekovas.
Bugenių bendruomenės atstovas Stasys Skurvydas pasidžiaugė, kad Seimo narys suteikė galimybę susipažinti su Vyriausybei teikiamomis išvadomis ir pareikšti kai kuriuos siūlymus. Bugeniškiai, stoję prieš „Bugenių agro“ ketinimus plėsti kiaulių kompleksą, per kelerius kovos metus gerai išsianalizavo situaciją šalyje, teisės aktus.
„Mes ne kartą esame akcentavę, kad teisės aktų pakanka, tik trūksta Aplinkos ministerijos darbo, tinkamos kontrolės“, – savo nuomonę išsakė bugeniškis.

UŽFIKSAVO DAUG TRŪKUMŲ
Seimo narių darbo grupė išnagrinėjo ne tik atsakingų valstybės institucijų veiklą, susijusią su stambių gyvulininkystės įmonių taršos mažinimu ir gyventojų reikalavimais užtikrinti jų teisę gyventi sveikoje aplinkoje, bet ir Ministro Pirmininko 2009 m. gruodžio mėnesį sudarytos darbo grupės pasiūlymus.
„Išsiaiškinome, kad pavedimai vykdomi vangiai, šiose srityse trūksta atsakingų ministerijų ir joms pavaldžių institucijų veiklos koordinavimo, tarp jų kyla prieštaravimų ir nesuderinamų pozicijų, ir kol kas iš esmės iškeltos problemos nesprendžiamos, o apsiribojama tik pavieniais sprendimais“, – akcentavo darbo grupės vadovas J. Stanevičius.
Konstatuota, kad ilgas įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimo ir jų derinimo laikotarpis, neaiškūs ir mažai su visuomene aptariami problemų sprendimo būdai kelia visuomenei nerimą ir pasipiktinimą biurokratų neveiklumu, todėl inicijuojami piketai, teikiamos rezoliucijos aukščiausioms valstybės valdymo institucijoms.
Iš Vyriausybės sudarytos darbo grupės vadovo pateiktų 11 pasiūlymų, įgyvendintos tik trys priemonės.

VERTINA KRITIŠKAI
Praėjusių metų pabaigoje taip pat Seimo pirmininkės iniciatyva buvo sudaryta Vyriausybės darbo grupė, kurioje dirbo ir Mažeikių rajono atstovai – S. Skurvydas ir A. Naujokas. Jie, kalbėdamiesi su „Santarve“, ne kartą išsakė nepasitenkinimą komisijos darbu, prognozavo nesėkmę.
Anot mažeikiškių, išvados buvo surašytos vienašališkai, neatsižvelgiant į žmonių siūlymus. Komisija nors ir susirinkdavo, tačiau ne tik nebuvo normalios diskusijos, bet posėdžiai nebuvo protokoluojami. Beveik niekas nepasikeitė ir bendruomenių prašymu pakeitus komisijos pirmininką.
„Darbo grupė išsiaiškino, kad visi 26 stambieji kiaulių kompleksai dirba neturėdami poveikio aplinkai vertinimo ar kitų dokumentų, kitaip tariant – nelegaliai. Tačiau nieko dėl šito nedaroma, paskelbtas septynerių metų pereinamasis laikotarpis“, – Vyriausybės sudarytos komisijos darbą tada komentavo S. Skurvydas.
Anot bugeniškio, parlamentarų komisijos išvados išsamios, teikiančios vilčių bendruomenėms, kurių kaimynystėje yra gyvulininkystės kompleksai.

SEIMO VALDYBA IŠVADOMS PRITARĖ
Seimo valdybos sudaryta darbo grupė apibendrino savo išvadas ir siūlo Vyriausybei papildyti Aplinkos ministerijos nuostatus ir juose numatyti, kad, rengiant aplinkos apsaugos normatyvus, taisykles ir poveikio aplinkai vertinimą, į šiuos procesus turi būti įtraukti visuomenės atstovai.
Taip pat siūloma įpareigoti Aplinkos, Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijas iki 2011 m. kovo 10 d. suderinti ir pateikti Seimui atitinkamas Aplinkos apsaugos, Visuomenės sveikatos priežiūros, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymų pataisas, Administracinių teisės pažeidimų Kodekso pakeitimo projektus.
Seimo valdyba pritarė darbo grupės gyvulininkystės ir paukštininkystės problemoms spręsti pateiktoms išvadoms, kurios jau įteiktos Vyriausybei.
Seimo nariui, darbo grupės vadovui Jonui Stanevičiui pavesta kontroliuoti, kaip bus vykdomi Vyriausybei pateikti pasiūlymai ir apie tai informuoti Seimo valdybą.

PATEIKĖ DVYLIKA SIŪLYMŲ
Aplinkos ministerija įpareigota numatyti priemones, skatinančias taikyti būdus aplinkos taršai mažinti (oro valymo filtrai, įrenginiai, surenkantys dujas, ir pan.) kiaulių kompleksuose, kur auginama daugiau kaip 1 200 sutartinių gyvulių per metus, ir numatyti konkrečius šių priemonių įgyvendinimo terminus.
Žemės ūkio ministerija įpareigota parengti vienodą gyvulių apskaitą sąlyginiais vienetais gyvulių kompleksuose.
Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos turės pakeisti reikalavimus mėšlui tvarkyti, atsižvelgiant į darbo grupės pateiktas išvadas dėl aparimo, įterpimo laiku, kontrolės ir išlaistymo terminų griežtesnio reglamentavimo.
Sveikatos apsaugos ministerijai įrašytas įpareigojimas persvarstyti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarką.
Finansų ministerijai siūloma numatyti mokesčių lengvatas gyvulininkystės ir paukštininkystės įmonėms, investuojančioms į taršos mažinimo priemones.
2011 m. pradžioje numatoma paskelbti visuomenei, kaip ir kokiomis priemonėmis rengiamasi tobulinti taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimų išdavimo tvarką ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo procesą.
Darbo grupė siūlo numatyti galimybę kvapų kontrolę vykdančiai institucijai įsigyti mobilią, atitinkančią ES sertifikatus kvapų tyrimo laboratoriją.
Išvadose numatyta parengti gyvulininkystės objektų, kurių sanitarinės apsaugos zonos nebuvo nustatytos atliekant žemės reformą dėl kompetentingų valstybės institucijų kaltės, sanitarinių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašą.
Siūloma įpareigoti atsakingas valstybės institucijas, pasitelkus mokslo įstaigas, atlikti studiją, siekiant nustatyti galimą maksimalią gyvulių koncentraciją savivaldybių teritorijose, bei parengti gyvulininkystės ir paukštininkystės plėtros Lietuvoje specialųjį planą.
Iki 2011 m. kovo 10 d. numatoma pateikti Seimui ataskaitą apie priemones, kurių imtasi siekiant mažinti neigiamą gyvulininkystės įmonių poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai.
Nuotraukos iš redakcijos archyvo.: Parlamentarų darbo grupei, sprendžiančiai su gyvulininkystės kompleksais susijusias problemas, vadovauja dalies (tarp jų – ir bugeniškių) rajono gyventojų rinktas Seimo narys J. Stanevičius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto