1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Santarvės laikraštis“ (juridinio asmens kodas – 166410296, PVM mokėtojo kodas – LT1664102917, registruotos buveinės adresas – V. Burbos g. 6, Mažeikiai, Lietuva, el. pašto adresas – [email protected]) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine santarvė.lt (toliau – Svetainė).
1.2. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.
1.3. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
1.4. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir UAB „Santarvės laikraštis“ reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.
1.5. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. UAB „Santarvės laikraštis“ suteikia Klientams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.
2.2. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma UAB „Santarvės laikraštis“ pasiūlymu sudaryti sandorį.
2.3. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir UAB „Santarvės laikraštis“ bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
2.4. UAB „Santarvės laikraštis“ jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). UAB „Santarvės laikraštis“ nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
2.5. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda UAB „Santarvės laikraštis“ šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:
2.5.1. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija;
2.5.2. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
2.5.3. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos.
2.6. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso UAB „Santarvės laikraštis“ arba UAB „Santarvės laikraštis“ teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

3. Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas įsipareigoja:
3.1.1. užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, failus, kompiuterių programas, el.pašto laiškus ir kt. (toliau – Kliento informacija):
3.1.1.1. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
3.1.1.2. nesiūlo įsigyti prekes ir/ar paslaugas, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;
3.1.1.3. nėra klaidinanti ar neteisinga;
3.1.1.4. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu;
3.1.1.5. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
3.1.1.6. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);
3.1.1.7. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su UAB „Santarvės laikraštis“ tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.
3.1.2. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el.pašto adresą;
3.1.3. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ir/ar paslaugas);
3.1.4. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t;
3.1.5. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;
3.1.6. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;
3.1.7. neskelbti Svetainėje Skelbimų, kuriuose ieškoma ir/ar siūloma tos pačios prekės daugiau nei vieną kartą;
3.1.8. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis;
3.1.9. skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;
3.1.10. skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;
3.1.11. neskelbti Skelbimų, kuriuose siūloma daugiau nei vienas nekilnojamojo turto objektas;
3.1.12. nepublikuoti reklamų, logotipų, maketų vietoj objekto nuotraukos “Nekilnojamojo turto” skelbimų kategorijoje.
3.1.13. užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamos nuotraukos atspindi skelbimų tekste reklamuojamus objektus.
3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:
3.2.1. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1.1-3.1.13 punktuose;
3.2.2. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
3.2.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);
3.2.4. supranta ir sutinka, kad UAB „Santarvės laikraštis“ tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 5 punktu.
3.2.5. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir UAB „Santarvės laikraštis“ sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
3.2.6. Pranešti portalą aptarnaujančiam personalui apie Taisyklių pažeidimus ir paskelbtą NETINKAMA ir/ar DRAUŽIAMĄ informaciją.
3.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.2.1 – 3.2.5 punktuose, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:
3.3.1. prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;
3.3.2. gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

4. UAB „Santarvės laikraštis“ teisės ir pareigos

4.1. UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;
4.2. UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę pakeitimu, Kliento Skelbimo panaikinimu, Kliento paskyros panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:
4.2.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
4.2.2. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, UAB „Santarvės laikraštis“ nuomone, netinkamai elgiasi;
4.2.3. pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją naudodamasis Svetaine;
4.3. UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
4.4. UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, UAB „Santarvės laikraštis“ nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.
4.5. Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 3.1.1 – 3.1.13 punktuose, UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą, lygią 100 litų.
4.6. Šalys susitaria, kad UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.
4.7. UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę Klientui siųsti komercinius pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai UAB „Santarvės laikraštis“.

5. Asmens duomenys

5.1. UAB „Santarvės laikraštis“ rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.
5.2. UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar UAB „Santarvės laikraštis“ kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
5.3. Klientas suteikia teisę UAB „Santarvės laikraštis“ valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą UAB „Santarvės laikraštis“ valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.
5.4. UAB „Santarvės laikraštis“ naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.
5.5. UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms).
5.6. UAB „Santarvės laikraštis“ neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
5.7. UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

6. Atsakomybės ribojimas

6.1. UAB „Santarvės laikraštis“ nebus atsakingas už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.
6.2. Klientas sutinka, kad UAB „Santarvės laikraštis“ nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl UAB „Santarvės laikraštis“ kaltės, ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
6.3. UAB „Santarvės laikraštis“ neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.
6.4. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš UAB „Santarvės laikraštis“ pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. UAB „Santarvės laikraštis“ nėra ir nebus atsakingas už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats UAB „Santarvės laikraštis“) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
6.5. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad UAB „Santarvės laikraštis“ niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
6.6. Klientas supranta ir sutinka, kad UAB „Santarvės laikraštis“, atsižvelgiant į šių Taisyklių 6.2. p. bei 6.4. p., niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Svetaine ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
6.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog UAB „Santarvės laikraštis“ nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.
6.8. UAB „Santarvės laikraštis“ atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 50 (penkiasdešimt) litų suma.

7. Taisyklių keitimas

7.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, UAB „Santarvės laikraštis“ turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
7.2. UAB „Santarvės laikraštis“ praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.
7.4. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
7.3. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2. Visi tarp UAB „Santarvės laikraštis“ ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal UAB „Santarvės laikraštis“ buveinės vietą.
8.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir UAB „Santarvės laikraštis“ laiką.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*