Uk­rai­nie­čių in­teg­ra­ci­ja į Tel­šių dar­bo rin­ką: darb­da­viai ver­ti­na mo­ty­va­ci­ją ir lanks­tu­mą

Ru­si­jai už­puo­lus Uk­rai­ną, vers­li­nin­kai vie­ni pir­mų­jų iš­tie­sė pa­gal­bos ran­ką uk­rai­nie­čiams. Vie­ni au­ko­da­mi pi­ni­gi­nes su­mas, ki­ti siųs­da­mi hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­ra­mą, o dar ki­ti į sa­vo ko­lek­ty­vus priimdami ka­ro pa­bė­gė­lius ir su­tei­kdami jiems dar­bą. Pa­žy­mė­ti­na, kad tel­šiš­kiai vers­li­nin­kai nea­be­jin­gi dar­bo ieš­kan­tiems uk­rai­nie­čiams – ki­ta­tau­čių įdar­bi­ni­mo mū­sų mies­te pro­cen­tas vir­ši­ja ša­lies vi­dur­kį.

Įdar­bin­ti 127 uk­rai­nie­čiai

Lapk­ri­čio 1-osios duo­me­ni­mis, Užim­tu­mo tar­ny­bos Tel­šių klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riu­je re­gist­ruo­ta 1 620 dar­bo ieš­kan­čių as­me­nų. Iš jų – 66 Uk­rai­nos gy­ven­to­jai. Uk­rai­nie­čiai šiuo me­tu su­da­ro 4 pro­cen­tus nuo vi­sų Tel­šių sky­riu­je re­gist­ruo­tų dar­bo ieš­kan­čių as­me­nų.

Užim­tu­mo tar­ny­bos Tel­šių klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Dia­na Abel­kie­nė in­for­ma­vo, kad nuo šių me­tų ko­vo iki lapk­ri­čio Tel­šių sky­riu­je iš vi­so bu­vo re­gist­ruo­ti 184 uk­rai­nie­čiai. Dau­giau­sia be­si­re­gist­ruo­jan­čių Uk­rai­nos gy­ven­to­jų bu­vo ko­vo (iš vi­so re­gist­ra­vo­si 64) ir ba­lan­džio (iš vi­so re­gist­ra­vo­si 31) mė­ne­siais. Vė­les­niais mė­ne­siais no­rin­čių re­gist­ruo­tis Užim­tu­mo tar­ny­bo­je uk­rai­nie­čių skai­čius ma­žė­jo. Pa­vyz­džiui, per spa­lio mė­ne­sį Tel­šių sky­riu­je bu­vo re­gist­ruo­ta 12 uk­rai­nie­čių.

„Bend­ra­dar­biau­da­mi su darb­da­viais Tel­šių sky­riaus dar­buo­to­jai pa­dė­jo įsi­dar­bin­ti 127 uk­rai­nie­čiams, ar­ba 71,2 pro­c. nuo vi­sų už­si­re­gist­ra­vu­sių. Šis re­zul­ta­tas iš tie­sų džiu­gi­na, ka­dan­gi įdar­bin­tų uk­rai­nie­čių vi­dur­kis vi­sos Lie­tu­vos mas­tu su­da­ro apie 59 pro­cen­tus“, – apie si­tua­ci­ją dar­bo rin­ko­je pa­sa­ko­jo D. Abel­kie­nė.

Dar­bo po­bū­dis – įvai­rus

Ukrainos gyventojai dar­bo ieš­ko įvai­rio­se sri­ty­se. Pa­gal pro­fe­si­jas – tai pe­da­go­gai (ang­lų k., uk­rai­nie­čių k., cho­reog­ra­fi­ja), siu­vė­jai, vai­ruo­to­jai, spor­to tre­ne­riai, lo­gis­ti­kos spe­cia­lis­tai, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jai, gro­žio spe­cia­lis­tai (kir­pė­jai, ma­ni­kiū­ri­nin­kai).

„Nors dau­gu­ma at­vyks­tan­čių as­me­nų tu­ri aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, ta­čiau vy­rau­jan­tis dar­bo pa­gei­da­vi­mas – ne­kva­li­fi­kuo­ti pa­gal­bi­niai dar­bai: pa­kuo­to­jas, va­ly­to­jas, vir­tu­vės dar­bi­nin­kas, in­dų plo­vė­jas, pre­ky­bos sa­lės dar­buo­to­jas ir pan. Pag­rin­di­nės pro­ble­mos, su ku­rio­mis su­si­du­ria­ma no­rint įdar­bin­ti uk­rai­nie­čius, yra kal­bos bar­je­ras, dip­lo­mų pri­pa­ži­ni­mo ir neį­ga­lu­mo nu­sta­ty­mo pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus klau­si­mai“, – ko­men­ta­vo D. Abel­kie­nė.

Tel­šiuo­se Uk­rai­nos gy­ven­to­jus daž­niau­siai įdar­bi­na ap­dir­ba­mo­sios ga­my­bos, did­me­ni­nės ir maž­me­ni­nės pre­ky­bos, sta­ty­bos, ap­gy­ven­di­ni­mo ir mai­ti­ni­mo sek­to­riuo­se veik­lą vyk­dan­čios įmo­nės. Dar­bo pa­siū­ly­mų, ve­dė­jos tei­gi­mu, šio­se sri­ty­se tu­ri­ma nuo­lat.

Dau­giau­sia uk­rai­nie­čių Tel­šiuo­se įdar­bin­ti pa­kuo­to­jais, pa­gal­bi­niais dar­bi­nin­kais, vi­rė­jais, va­ly­to­jais, siu­vė­jais, dar­že­lių auk­lė­to­jų pa­dė­jė­jais, kon­di­te­riais, su­vi­rin­to­jais. Yra įsi­dar­bi­nu­sių ir mo­ky­to­jais, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jais, so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jais, slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jais.

Trūksta kvalifikuotų darbininkų

Kal­bant apie bend­rą si­tua­ci­ją dar­bo rin­ko­je, ve­dė­jos tei­gi­mu, šiuo me­tu svar­biau­siu iš­šū­kiu iš­lie­ka kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos trū­ku­mas. Ši pro­ble­ma, anot pa­šne­ko­vės, ak­tua­li vi­sai ša­lies dar­bo rin­kai, Tel­šių ra­jo­nas – ne išim­tis.

„Pas­ta­rų­jų me­tų ten­den­ci­jos ro­do, kad apie 60 pro­c. re­gist­ruo­ja­mų dar­bo pa­siū­ly­mų skir­ti kva­li­fi­kuo­tiems dar­buo­to­jams, apie 20–25 pro­c. – va­do­vams ir spe­cia­lis­tams, o ne­kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos po­rei­kis ma­žė­ja. Dau­giau­sia dar­bo pa­siū­ly­mų šiuo me­tu Tel­šių ra­jo­ne yra re­gist­ruo­ta sun­kias­vo­rių sunk­ve­ži­mių ir kro­vi­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jams, par­duo­tu­vių par­da­vė­jams, vi­rė­jams, šalt­kal­viams, elekt­ri­kams, sta­ty­bi­nin­kai vi­suo­met pa­klau­sūs dar­bo rin­ko­je. Darb­da­viai taip pat įdar­bin­tų bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­ją, dai­lės mo­ky­to­ją, fi­zi­kos ir ast­ro­no­mi­jos mo­ky­to­ją, lop­še­lio-dar­že­lio auk­lė­to­ją“, – lapk­ri­čio pra­džio­je si­tua­ci­ją dar­bo rin­ko­je ap­žvel­gė Užim­tu­mo tar­ny­bos Tel­šių klien­tų ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja.

UAB „Prie Luks­to“ di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Ubar­tas

UAB „Prie Luks­to“ va­do­vas Al­gi­man­tas Ubar­tas nuo šių me­tų ko­vo sa­vo įmo­nė­je įdar­bi­no ne­ma­žai uk­rai­nie­čių, ra­du­sių prie­globs­tį Tel­šiuo­se. Šiuo me­tu įmo­nė­je dir­ba de­vy­ni Uk­rai­nos pi­lie­čiai – trys vi­rė­jos, trys vir­tu­vės pa­gal­bi­nės dar­bi­nin­kės ir trys au­to­šalt­kal­viai.

„Bė­dos iš­tik­tiems žmo­nėms sten­giuo­si pa­dė­ti taip, kaip ga­liu. Gal­vo­ja­me, kad, nu­ti­kus bė­dai ar pa­kliu­vus į to­kią si­tua­ci­ją kaip uk­rai­nie­čiai, mums ir mū­sų ar­ti­mie­siems kas nors tur­būt ir­gi pa­dė­tų. Ge­rus dar­bus rei­kia da­ry­ti per daug ne­gal­vo­jant“, – apie uk­rai­nie­čių įdar­bi­ni­mą kal­bė­jo vers­li­nin­kas.

Paš­ne­ko­vo tei­gi­mu, nors ne vi­si įdar­bin­ti uk­rai­nie­čiai tu­ri rei­kia­mą kva­li­fi­ka­ci­ją, jie grei­tai mo­ko­si, yra mo­ty­vuo­ti, pa­rei­gin­gi.

„Ko­lek­ty­vuo­se pro­ble­mų su ki­ta­tau­čiais ne­ky­la, juos lie­tu­viai prii­ma to­le­ran­tiš­kai, nes su­pran­ta, kad žmo­nės čia at­vy­ko ne ge­res­nio gy­ve­ni­mo ieš­ko­ti, o iš bū­ti­ny­bės. Mū­siš­kiai ban­do su uk­rai­nie­čiais ras­ti ry­šį ir jo­kių bė­dų ne­ky­la“, – tvir­ti­no A. Ubar­tas.

Vy­ras ap­gai­les­ta­vo, kad atei­ties pro­gno­zės vers­lams šiuo me­tu ne pa­čios ge­riau­sios – dėl ky­lan­čių ener­gi­jos kai­nų ar­tė­ja sunk­me­tis, tad jau­čia­ma, kad rei­kės su­si­spaus­ti, at­leis­ti da­lį dar­buo­to­jų.

„Esa­me ne­ži­no­my­bė­je. Pa­na­šu, kad vėl vers­las tu­rės iš­gy­ven­ti pa­ts. O kai no­ri ir pa­ts iš­gy­ven­ti, ir ki­tam pa­dė­ti, yra la­bai sun­ku priim­ti spren­di­mus. Da­bar­ti­nė si­tua­ci­ja nė­ra ska­ni ir nė­ra sal­di, bet kaž­ko­kius spren­di­mus vis tiek rei­kės priim­ti“, – sa­kė vers­li­nin­kas.

UAB „Si­do­nas ir Ko“ di­rek­to­rius An­ta­nas Dar­gis

Įmo­nė­je „Si­do­nas ir Ko“ pi­lie­čiai iš Uk­rai­nos bu­vo įdar­bi­na­mi dar iki pra­si­de­dant ka­rui Uk­rai­no­je. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus čia dir­bo dau­giau kaip de­šimt uk­rai­nie­čių siu­vė­jų. Šiuo me­tu įmo­nė­je diarbuojasi pen­kios Uk­rai­nos pi­lie­tės. Ke­lios jų – il­ga­me­tės dar­buo­to­jos, dir­ban­čios apie pen­ke­rius me­tus. Ka­ro me­tu įsi­dar­bi­nu­sios ke­lios dar­buo­to­jos il­gai neuž­si­bu­vo, nes pa­si­ro­džius, kad si­tua­ci­ja Uk­rai­no­je pa­ge­rė­jo, mo­te­rys iš­vy­ko at­gal į sa­vo ša­lį.

Uk­rai­nie­tės kaip dar­buo­to­jos, anot įmo­nės di­rek­to­riaus An­ta­no Dar­gio, iš lie­tu­vių neiš­sis­ki­ria. O kaip jos pri­si­tai­ko mū­sų ša­ly­je, la­bai pri­klau­so nuo jų pa­čių.
„Yra to­kių dar­buo­to­jų, ku­rie ko­lek­ty­ve leng­vai pri­si­tai­kė, my­li mū­sų kraš­tą ir apie Lie­tu­vą gal net dau­giau ži­no, dau­giau įvai­rių vie­tų ap­lan­ko ne­gu mū­sų ša­lies gy­ven­to­jai. Uk­rai­nie­tės džiau­gia­si, kad pas mus ge­ros eis­mo są­ly­gos, su­si­sie­ki­mas, kad nė­ra juo­dų pi­ni­gų, at­ly­gi­ni­mai iš­mo­ka­mi le­ga­liai. O mes, ieš­ko­da­mi dar­buo­to­jų, žmo­nių ne­skirs­to­me – mums svar­bu, kad dar­buo­to­jas at­lik­tų sa­vo pa­rei­gas. O dėl siu­vė­jų, tai jos tu­ri mo­kė­ti siū­ti, ir šie rei­ka­la­vi­mai vi­siems tai­ko­mi vie­no­dai“, – dės­tė A. Dar­gis.

UAB „S. Jur­kus ir par­tne­riai“ di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Jur­kus

Už­da­ro­jo­je ak­ci­nė­je bend­ro­vė­je „S. Jur­kus ir par­tne­riai“ šiuo me­tu dir­ba pen­kios dar­buo­to­jos ukrainietės – trys ku­li­na­rės ir dvi kon­di­te­ri­jos ke­pė­jos. Anks­čiau bu­vo įdar­bin­ta pre­ky­bos sa­lės dar­buo­to­jų.

„Jo­kių skir­tu­mų tarp lie­tu­vių ir uk­rai­nie­čių dar­bi­nin­kų neįž­vel­giu. Kai ku­rie uk­rai­nie­čiai dar­buo­ja­si ne­tgi ge­riau ne­gu lie­tu­viai. Jie no­ri dirb­ti, no­ri už­si­dirb­ti“, – pa­ste­bė­jo įmo­nės di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Jur­kus.

Vers­li­nin­kas tei­gė ne­skirs­tan­tis dar­buo­to­jų pa­gal tau­ty­bę ar ko­kius ki­tus kri­te­ri­jus – svar­biau­sia, kad žmo­gus no­rė­tų dirb­ti, bū­tų mo­ty­vuo­tas. O lie­tu­viai dar­buo­to­jai už­jau­čia uk­rai­nie­čius, sten­gia­si su jais už­megz­ti kon­tak­tą.

Ne­se­niai vy­ku­sia­me pa­dė­kos ren­gi­ny­je vers­lo bend­ruo­me­nei „Pa­dė­kos bi­jū­nas“ įmo­nei „S. Jur­kus ir par­tne­riai“ įteik­ta no­mi­na­ci­ja „Me­tų so­cia­liai at­sa­kin­gas vers­las“. Įver­tin­tas įmo­nės va­do­vy­bės in­dė­lis kur­ti so­cia­liai at­sa­kin­gą vers­lą įdar­bi­nant neį­ga­lius žmo­nes, vy­res­nius gy­ven­to­jus.

„Pa­dė­koms ir ge­riems žo­džiams di­de­lės reikš­mės ne­tei­kia­me. Mes dir­ba­me jau daug me­tų, esa­me pa­pras­ti žmo­nės. Ku­riant dar­bo vie­tas no­ri­si pa­dė­ti ir sa­vo ša­lies žmo­nėms, ir ki­ta­tau­čiams, kad tik vi­siems bū­tų ge­rai“, – apie svar­biau­sius kri­te­ri­jus vers­le kal­bė­jo S. Jur­kus.

UAB „Glo­bal Pack“ ga­my­bos va­do­vas Sau­lius Jo­ku­baus­kas

„Glo­bal Pack“ šie­met pa­kuo­to­jais įdar­bi­no še­šis Uk­rai­nos pi­lie­čius. Iš jų šiuo me­tu li­ku­si vie­na dar­buo­to­ja, bet ir ji, kaip ir ki­ti lai­ki­nai dir­bę ki­ta­tau­čiai, grei­tu me­tu grįš į sa­vo ša­lį pas gi­mi­nai­čius.

Ga­my­bos va­do­vas Sau­lius Jo­ku­baus­kas pa­ste­bė­jo, kad dir­bu­sios mo­te­rys bu­vo iš skir­tin­gų Uk­rai­nos re­gio­nų, bet vi­sos jos, šiek tiek pa­ge­rė­jus si­tua­ci­jai, no­rė­jo grįž­ti at­gal į sa­vo na­mus. Vie­nos grį­žo dėl pa­gal­bos vy­res­niems ar­ti­mie­siems, ki­tos – dėl no­ro gy­ven­ti gim­to­jo­je ša­ly­je.

„Uk­rai­nie­čius įdar­bi­no­me no­rė­da­mi su­teik­ti pa­gal­bą, įtrauk­ti juos į dar­bo rin­ką, taip pa­ro­dy­da­mi pa­lai­ky­mą jų ša­liai. Ar atei­ty­je dar įdar­bin­si­me žmo­nių iš Uk­rai­nos, šiuo me­tu sun­ku pa­sa­ky­ti. Dar­bų apim­tys įmo­nė­je yra su­ma­žė­ju­sios, tad pa­pil­do­mi dar­buo­to­jai nė­ra rei­ka­lin­gi. Ir ap­skri­tai vers­lui dėl to ka­ro da­bar la­bai nea­pib­rėž­tas lai­ko­tar­pis“, – min­ti­mis da­li­jo­si S. Jo­ku­baus­kas.

Lop­še­lio-dar­že­lio „Mas­tis“ di­rek­to­rė Da­nu­tė Po­po­vič

Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Mas­tis“ iš vi­sų Tel­šiuo­se esan­čių iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų šiuo me­tu ug­do­ma be­ne dau­giau­siai uk­rai­nie­čių vai­kų. Skir­tin­go­se gru­pė­se šį dar­že­lį lan­ko pen­ki ma­ža­me­čiai iš Uk­rai­nos.

Be to, dar­že­ly­je įdar­bin­ta iš Ki­je­vo at­vy­ku­si pe­da­go­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti mo­te­ris.

„Šių me­tų pa­va­sa­rį dar­že­lio prieš­mo­kyk­li­nę gru­pę pra­dė­jo lan­ky­ti iš Uk­rai­nos at­vy­ku­si mer­gai­tė. Su­ži­no­ję, kad jos ma­ma Ki­je­ve vai­kų dar­že­ly­je dir­bo mu­zi­kos mo­ky­to­ja, va­sa­ros lai­ko­tar­piui pri­rei­kus pa­pil­do­mo žmo­gaus, pa­siū­lė­me ši­tos mer­gy­tės ma­mai įsi­dar­bin­ti pas mus iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­ja. Iki pra­dė­dama dirb­ti mo­te­ris jau bu­vo iš­klau­siu­si lie­tu­vių kal­bos kur­sus. Spe­cia­liai jai pa­rin­ko­me lop­še­lio gru­pę, ku­rio­je vai­ku­čiai ma­žiau kal­ba, kad ne­bū­tų di­de­lio kal­bos bar­je­ro“, – pa­sa­ko­jo D. Po­po­vič.

Praė­jus va­sa­rai uk­rai­nie­tę te­ko at­leis­ti, nes lais­vų mo­ky­to­jo dar­bo vie­tų ne­bu­vo. No­rint ne­pra­ras­ti ge­ros dar­buo­to­jos, nuo rug­sė­jo 1-osios at­si­lais­vi­nus mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jo vie­tai, moteriai buvo pasiūlytos šios pareigos.

„Mo­te­ris iš Uk­rai­nos sėk­min­gai pas mus dir­ba, kal­ba lie­tu­viš­kai, ir tai yra pa­gar­bos mums ženk­las. La­bai ža­vi­mės sa­vo dar­buo­to­ja ir iš jos pa­tys ga­li­me daug ko pa­si­mo­ky­ti. O lie­tu­vių vai­ku­čiai per san­ty­kį su uk­rai­nie­čiais yra mo­ko­mi to­le­ran­ci­jos“, – nea­be­jo­jo ug­dy­mo įstai­gos va­do­vė.

Paš­ne­ko­vės tei­gi­mu, šiuo su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu kiek­vie­nam iš mū­sų tu­rė­tų bū­ti svar­bi lie­tu­vių ir uk­rai­nie­čių tau­tų bend­rys­tė, pa­gal­ba vie­ni ki­tiems.

Vos pra­si­dė­jus ka­rui Uk­rai­no­je D. Po­po­vič ėmė lan­ky­tis Tel­šių vys­ku­pi­jos „Ca­ri­te“, kur su­si­tik­da­vo su uk­rai­nie­čiais pa­bend­rau­ti, tei­kė pa­gal­bą įsi­dar­bi­nant.

„Sten­giuo­si pa­dė­ti uk­rai­nie­čiams in­teg­ruo­tis į vi­suo­me­nę. Tai ska­ti­nu da­ry­ti ir mū­sų dar­že­lio bend­ruo­me­nę. Dar­že­ly­je bu­vo ren­ka­ma pa­ra­ma uk­rai­nie­čiams, su vai­kais šven­tė­me To­le­ran­ci­jos die­ną, gruo­džio mė­ne­sį pla­nuo­ja­me or­ga­ni­zuo­ti kas­me­ti­nį pa­dė­kos va­ka­rą, kai tik­rai at­kreip­si­me dė­me­sį į pa­gal­bą Uk­rai­nai“, – kal­bė­jo D. Po­po­vič.
Mo­ni­ka GIRD­VAI­NĖ

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto