100 Savivaldybės dienų: darbai, planai, perspektyvos

Merės komanda (iš kairės): Tarybos posėdžių sekretorės Andželika Krakienė, Kristina Mitkuvienė,
merės patarėja Viktorija Pagojienė, Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kekytė,
merė Rūta Matulaitienė, vicemerai: Živilė Undraitienė, Kristina Juškevičienė, Eimantas Salatka.

Suėjo 100 dienų, kai darbą pradėjo naujos kadencijos Mažeikių rajono savivaldybės taryba ir Savivaldybės merė Rūta Matulaitienė.
Rajono valdžia dirbti pradėjo įsigaliojus Vietos savivaldos įstatymo redakcijai, įtvirtinusiai naują valdymo modelį. Vadovaudamasi įstatymu, Savivaldybės taryba veikia kaip atstovaujamoji institucija, o meras – Savivaldybės vadovas, turintis vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, – kaip vykdomoji institucija (iki tol merai buvo kolegialios institucijos − tarybos – dalimi). Įstatymas merui suteikė daugiau galių bei laisvių, o kartu – ir daugiau atsakomybės.
Praėjo pirmieji naujos kadencijos mėnesiai, įsibėgėjo daugelis svarbių darbų. Kol vieni projektai užbaigiami, aktyviai ruošiamasi naujiems.
Savivaldybės merė R. Matulaitienė teigia, kad be atsidavusios ir motyvuotos komandos nebūtų galima siekti užsibrėžtų tikslų.
„Manau, su pradžioje kilusiais iššūkiais pavyko susitvarkyti, padaryta daug, kad darbas vyktų sklandžiai ir galėtume lengviau judėti į priekį“, – sako Savivaldybės vadovė.

Trys mėnesiai su trupučiu – nematoma riba

Šimtas dienų – labai sąlygiška, neapibrėžta laiko atkarpa. Tiek duodama naujiesiems vietos savivaldos vadovams dirbti jų nekritikuojant, leidžiant suburti komandą, pasiskirstyti veiklos sritis, pasirengti sėkmingam Savivaldybės tarybos darbui, sudėlioti prioritetus…
Praėjo šimtas dienų. Kai pažvelgiame, kas jau padaryta, sakome: „Tik šimtas dienų“, kai planuojame ir matome, kiek dar reikia nuveikti: „Jau šimtas dienų…“
Pradžia buvo gana įtempta, sudėtinga – nemažai iššūkių kėlė pakeistas Vietos savivaldos įstatymas, valdymo naujovės, reikėjo suburti komandą, kuri eitų viena kryptimi, Taryboje laukė svarbūs politiniai sprendimai: komitetų, komisijų, tarybų, darbo grupių sudarymas.
Nebuvo lengva, tačiau pavyko suburti darnią komandą ir imtis įgyvendinti bendrą programą, rinkėjams duotus pažadus. Vienas pirmųjų įvykdytų – Savivaldybė atverta gyventojams.
Kasdienybėje – matoma ir nematoma veikla. Posėdžiai, pasitarimai, susitikimai, vizitai, darbas su dokumentais – tai svarbu, nes pradedami nauji darbai, kiti tęsiami, planuojami.
Ne viskas vyksta sklandžiai ir sprendžiama vietoje. Teko lankytis Prezidentūroje, Vyriausybėje, ministerijose, susitikti su ministrais, viceministrais Mažeikiuose. Dirbama Lietuvos savivaldybių asociacijoje, Telšių regiono plėtros taryboje. Bendradarbiaujama su įmonėmis, įstaigomis, verslu. Tam reikia pasirengimo, laiko, žinių, atkaklumo, diplomatijos ir pan.
Manau, su pradžioje kilusiais iššūkiais pavyko susitvarkyti, padaryta daug, kad darbas vyktų sklandžiai ir galėtume lengviau judėti į priekį.
100 dienų – pradžia. Naujų projektų, tikslų ir siekių nemažai. Norint jų pasiekti, svarbu nuosekliai dirbti visiems kartu: tiek politikams, priimantiems sprendimus, tiek administracijos darbuotojams, juos įgyvendinantiems.
Neabejoju, kad dirbdami išvien rajono gyventojams suteiksime ne vieną galimybę pasidžiaugti gražesniu, patogesniu ir modernesniu gyvenimu.

Komandoje – įvairių sričių specialistai

Savivaldybės merės R. Matulaitienės komandoje dirba trys vicemerai, mero patarėja, Administracijos direktorė ir dvi Tarybos posėdžių sekretorės.

Vicemerė
Kristina JUŠKEVIČIENĖ
koordinuoja Mažeikių rajono savivaldybės investicijų ir projektų įgyvendinimą; socialines, sveikatos apsaugos, švietimo sritis; Mažeikių seniūnijos veiklos efektyvinimą.

Vicemeras
Eimantas SALATKA
koordinuoja aplinkos apsaugos, viešosios tvarkos, civilinės saugos, transporto ir infrastruktūros sritis; Mažeikių rajono savivaldybės įstaigų ir seniūnijų (išskyrus Mažeikių seniūnijos) veiklos efektyvinimą.

Vicemerė
Živilė UNDRAITIENĖ
koordinuoja Savivaldybės tarybos ir mero bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis; bendradarbiavimą su užsienio šalių atstovybėmis, organizuoja ir rengia užsienio šalių atstovų priėmimus, turizmą; jaunimo reikalų, kultūros ir sporto sritis; bendradarbiavimą su verslo atstovais.

Mero patarėja
Viktorija PAGOJIENĖ
analizuoja padėtį savivaldybėje, teikia informaciją ir rekomendacijas Savivaldybės merui kultūros, švietimo ir socialiniais klausimais; bendradarbiauja su savivaldybės tarybos politinėmis partijomis ir frakcijomis, tarybos dauguma ir opozicija bei kitomis partijomis ir judėjimais; planuoja ir organizuoja Savivaldybės mero darbotvarkę, oficialius susitikimus; koordinuoja oficialios savivaldybės informacijos skelbimą.

Administracijos
direktorė Jolanta KEKYTĖ
vadovauja Savivaldybės administracijos padaliniams, valdo įstaigos išteklius, yra atsakinga už administracijos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį kiekvienai veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

Tarybos posėdžių sekretorės
Andželika Krakienė

ir Kristina Mitkuvienė
aptarnauja Savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus, merą.

Tarybos komitetai,
komisijos, Savivaldybės kolegija

Savivaldybės taryboje – atstovaujamojoje institucijoje – dirba 27 mažeikiškių išrinkti asmenys.

STRUKTŪRA
Sudaryti penki Tarybos komitetai: Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio; Kaimo reikalų ir gamtos apsaugos; Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų; Švietimo, kultūros ir sporto; Kontrolės.
Darbą pradėjo septynios komisijos: Etikos; Antikorupcijos; Tarybos veiklos reglamento redakcinė; Mažeikių rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo; Narkotikų kontrolės; Žymių žmonių, istorinių datų ir įvykių įamžinimo Mažeikių rajono savivaldybėje; Šeimos.
Sudarytos tarybos: Bendruomenės sveikatos; Kultūros ir meno.
Tarybos darbą organizuoja dvi posėdžių sekretorės.

NAUJOVĖ – SAVIVALDYBĖS KOLEGIJA
Pasikeitęs Vietos savivaldos įstatymas įpareigojo naujos kadencijos savivaldybėse sudaryti kolegijas, į kurias įeitų meras, vicemerai, administracijos direktorius, tarybos komitetų pirmininkai, etikos ir antikorupcijos komisijų pirmininkai bei opozicijos lyderis.
Kolegija analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo, numato mero ir savivaldybės tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, svarsto savivaldybės įstaigų ir jos valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, teikia siūlymus dėl savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo, tarybos sprendimų projektus, kt.
Mažeikių rajono savivaldybės kolegijoje yra 12 narių.

2023–2027 m. kadencijos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nariai.

Dovana pirmokams, Tūkstantmečio mokyklos

Šiemet į pirmą klasę žengiantiems mokiniams Savivaldybė paruošė dovanų. Pasirengta „Tūkstantmečio mokyklos“ programai.
Nuo rugsėjo pirmosios klasės pradeda dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinio programą, kurio dalis – skaitmenizuota. Norėdama, kad mokiniai lengviau įsisavintų mokomąją medžiagą, Savivaldybė nusprendė pirmokams padovanoti skaitmeninio ugdymo turinio programą, pagal kurią bus mokomasi visus metus. Ją gaus ir mokytojai, kurie dirba tose klasėse.
Savivaldybė atrinko aštuonias ugdymo įstaigas, kurios dalyvauja programoje „Tūkstantmečio mokykla“.
Šios mokyklos kartu su Savivaldybe paruošė rajono švietimo pažangos planą ir investicinį projektą. Iš šio projekto tikimasi gauti 2,5 mln. eurų ugdymo procesui gerinti. Lėšos bus paskirstytos ugdymo įstaigoms pagal turimą mokinių skaičių.
Be to, rajono lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose siekiama tiekti kuo sveikesnį ir ekologiškesnį maitinimą, naudojama vadinamoji trumpoji grandinė, kai dalis produktų perkama iš vietos žemdirbių.

Projektai: aktualūs pokyčiai gyventojams, įmonėms, bendruomenėms

Savivaldybės įgyvendinami ir planuojami projektai lemia pokyčius įvairiose mūsų gyvenimo srityse.

Savivaldybėje tęsiami ankstesni projektai, pradedami įgyvendinti ar planuojami nauji. Numatyti svarbūs pokyčiai įvairiose mūsų gyvenimo srityse, jie neabejotinai reikalingi ir naudingi rajono visuomenei.

Sporto ir pramogų centras. Dėl projekto „Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 55, statyba“ įgyvendinimo Savivaldybė kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją prašydama inicijuoti Vyriausybės nutarimo pakeitimą – pakeisti statinio adresą, o nutarimu paskirtas lėšas leisti naudoti objekto adresu Mažeikiai, Sedos g. 55 turimam techniniam projektui koreguoti.

Iš ministerijos gautas teigiamas atsakymas ir Viešųjų pirkimų tarnybos leidimas koreguoti turimą techninį projektą šią paslaugą perkant iš projekto rengėjo, su kuriuo pasirašyta sutartis. Dabar vyksta viešųjų pirkimų procedūros.

Mažeikių sporto ir pramogų centro projekto vizualizacija.

Pramonės zona. Toliau siekiama gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką, įkuriant pramonės zoną. Numatoma Ekonomikos ir inovacijų ministerijai teikti projektinį pasiūlymą pagal priemonę „Laisvųjų ekonominių zonų (toliau – LES), pramonės parkų ir kitose pramoninėse teritorijose esančių sklypų išvystymas“. Iš 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos lėšų numatoma skirti per 10 mln. eurų, iš Savivaldybės biudžeto – daugiau nei 1,8 mln. eurų.
Šiuo metu rengiamas 5 tūkst. kw prijungimo prie skirstomųjų tinklų ir Juodeikių transformatorinės rekonstravimo techninis projektas, planuojamos viešojo pirkimo procedūros kelio sutvarkymo techniniam projektui parengti, ruošiami kiti dokumentai. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas iki šių metų rugpjūčio 11 d.

Fotoelektrinė. Planuojama įrengti 494,86 kW saulės fotovoltinę elektrinę Viekšniuose, kuri tenkintų Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų elektros poreikį. Bendra projekto vertė – per 525 tūkst. eurų.
Jau pasirašyta sutartis dėl rangos darbų atlikimo. Numatom a darbų pabaiga – šių metų gruodžio 29 d.

Sporto infrastuktūros atnaujinimas. Atnaujinami miesto ir „Ventos“ progimnazijos stadionai. Miesto stadione bus įrengti geresni bėgimo takai, lengvosios atletikos sektoriai (šuolių į tolį ir į aukštį, rutulio stūmimo, disko metimo, kliūtis su vandens duobe), pakeista dalis tribūnų kėdžių, įrengti privažiavimai neįgaliesiems, kt. Rangos darbų suma – beveik 596 tūkst. eurų.
Mažeikių „Ventos“ progimnazijos stadione atnaujinti bėgimo takai ir veja, įrengtos šuoliaduobės, rutulio stūmimo sektorius, sumontuotos kamuolių gaudyklės, pastatytos dvi tribūnos, nauji futbolo vartai. Rangos darbų suma – beveik 485 tūkst. eurų.
Siekiant į aktyvią sporto bendruomenę pritraukti kuo daugiau žmonių ir suteikti geresnes sąlygas sportuoti, rajone atnaujinamos gyventojams skirtos sporto aikštelės bei jų inventorius.

M. Daukšos gatvėje vyksta kelio dangos, pėsčiųjų ir dviračių takų remontas.
Sutvarkyta pėsčiųjų tako atkarpa Žemaitijos gatvėje.

Nakvynės namų modernizavimas. Mažeikių rajono nakvynės namų atnaujinimui skirta daugiau nei 450 tūkst. eurų ES fondų ir Savivaldybės lėšų.
Nakvynės namuose jau įrengta 51 gyvenamoji vieta, atnaujintos ir naujais baldais aprūpintos patalpos, įsigyta naujos buitinės įrangos. Atitinkamos zonos pritaikytos asmenims su judėjimo techninės pagalbos priemonėmis.

Socialinio būsto plėtra. Derinti išsiųstas projektinis pasiūlymas dėl 11 socialinio būsto butų pirkimo. Planuojama įsigyti tris 3 kambarių butus, šešis 2 kambarių, du 1 kambario. Butai bus skirti daugiavaikėms šeimoms ir neįgaliems asmenims.

Apsaugoto būsto pirkimas. Apsaugotų būstų pirkimo komisija šiomis dienomis apžiūrėjo siūlomus pirkti butus. Planuojama įsigyti 3 trijų kambarių butus, vėliau – dar 5 apsaugotus būstus po 3 kambarius.
Iš projektinės veiklos 2 butai po 1 kambarį bus skirti neįgaliesiems.

Pagalba neįgaliesiems. Planuojama įgyvendinti projektą „Mažeikių rajono švietimo įstaigų pritaikymas asmenims su specialiaisiais poreikiais“ ir visapusiai pritaikyti Gabijos gimnaziją bei Senamiesčio progimnaziją įvairių negalių turintiems asmenims.
Projekto vertė – daugiau nei 950 tūkst. eurų iš ES fondų ir Savivaldybės biudžeto. Rengiami dokumentai projekto įgyvendinimo planui pateikti.

Atsiskaitymo sistema švietimo įstaigose. Įgyvendinus šį projektą, 15 bendrojo ugdymo įstaigų valgyklų ir mokiniai bus aprūpinti atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemonėmis.
Projektui įgyvendinti suteikiama 100 proc. dotacija. Šiuo metu vyksta viešojo pirkimo procedūros įrangai įsigyti.

Socialinė parama. Savivaldybės administracija su BĮ Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centru įgyvendins ES fondų finansuojamą projektą, pagal kurį bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius.
Savivaldybės administracija kartu su VšĮ „Via alba“ bei asociacija „Tu nesi vienas“ prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“. Šis projektas leis teikti individualias ir grupines konsultacijas asmenims, patiriantiems sunkumų šeimoje ir gyvenime; šeimos mediacijos paslaugas; organizuoti tėvystės mokymus bei socialinių įgūdžių grupes vaikams ir paaugliams.

Žemaitiški užrašai. Numatyta Žemaitijos ir Viekšnių gatvių sankryžoje įrengti informacinį stendą žemaičių kalba: MAŽEIKĒ TRUOPNOS ŽEMAITĖJĖS MIESTS. Tai atlikti numatyta Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Dėmesys ir lėšos – gatvių remontui, aplinkos tvarkymui

Mažeikiuose tvarkomi keliai, gatvės, daugiabučių namų kiemai, remontuojami pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengiamas apšvietimas, remontuojami ir laistomi žvyrkeliai.
Gražėja ir kaimiškųjų seniūnijų gyvenvietės, viešosios erdvės.

MAŽEIKIŲ MIESTE
Gatvės ir pėsčiųjų takai. Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa informavo: pagrindiniai asfaltavimo darbai dabar vyksta Respublikos ir M. Valančiaus gatvėse.
„Šiuo metu M. Daukšos gatvės kelio danga ruošiama asfaltavimui, atliekamas pėsčiųjų ir dviračių takų remontas: vykdomi darbai abiejose gatvės pusėse – atkarpoje nuo Tirkšlių gatvės iki Žemaitijos gatvės – keičiama šaligatvių danga, įrengiamos nuovažos, takas pritaikomas žmonėms su negalia. Taip pat darbai numatyti M. Daukšos gatvės atkarpoje, daugiabučių namų pusėje nuo Žemaitijos ir Pavenčių gatvių“, – vardijo A. Žiulpa.
Vietinio ūkio skyriaus vedėjas informavo, kad papildomai bus atnaujintas pėsčiųjų tako asfaltas Žemaitijos gatvės atkarpoje nuo Sedos gatvės iki M. Daukšos gatvės.

Apšvietimas. Numatoma įrengti apšvietimą pėsčiųjų takuose nuo Naftininkų gatvės iki Sedos gatvės (tarp automobilių saugojimo aikštelės ir buvusios parduotuvės „Mere“ teritorijos), nuo Pavasario gatvės iki M. Daukšos gatvės (takas, einantis pro Pavasario progimnaziją ir lopšelį-darželį „Linelis“).
Šviesesnis taps ir suremontuotas pėsčiųjų takas nuo Taikos gatvės iki pėsčiųjų tako tarp lopšelių-darželių „Berželis“ ir „Gintarėlis“.
Jau įrengtas apšvietimas Sedos gatvės atkarpoje – pro liuteronų kapines iki miesto ribos. Iki šių metų pabaigos naujas apšvietimas bus įrengtas ir Sodų kelio atkarpoje nuo žiedo Pavenčių gatvėje iki Lazdynų gatvės.

Daugėja apšviestų pėsčiųjų ir dviračių takų.

Daugiabučių namų aplinka. Patogesnė ir saugesnė tampa daugiabučių gyvenamųjų namų aplinka. Tvarkomi kiemai: užtaisomos duobės, atnaujinami šaligatviai ir važiuojamoji kelio danga. Kapitaliniai remonto darbai baigti Ventos g. 51, 53, 55, 57, 65, 67 kiemuose, už prekybos centro „Ąžuolas“.
„Dabar didieji kiemų remonto darbai artėja prie pabaigos. Buvo papildomai sutvarkyti Ventos gatvės 63, 73, 43, Gedimino gatvės 11 namų kiemai. Taip pat remonto darbai numatomi Pavenčių. Žemaitijos, J. Tumo-Vaižganto gatvėse“, – informavo A. Žiulpa.
Planuota remontuoti ir M. Daukšos gatvėje kritinės būklės kiemus, tačiau rugpjūčio viduryje bus sutikrinti lėšų likučiai ir tik tuomet sprendžiama dėl tolesnių remonto darbų.

Gražėja daugiabučių gyvenamųjų namų kiemai.

KAIMIŠKOSE SENIŪNIJOSE
Gražėja ne tik miestas, bet ir kaimiškųjų seniūnijų gyvenvietės – jose taip pat remontuojamos gatvės, tvarkoma aplinka.
Gatvių remontas. Šiuo metu remontuojama Ylakių gatvė Židikuose. Daugiau nei 600 m šios gatvės bus išasfaltuota, įrengtas naujas apšvietimas, sutvarkyta šalia gatvės esanti automobilių stovėjimo aikštelė, atnaujintas šaligatvis.
Auksūdžio kaime Stumbrų gatvės 250 m atkarpa jau paruošta asfaltuoti.
Žemalės kaimo Pavasario gatvė jau padengta nauja asfalto danga. Kapitalinis remontas atliktas daugiau nei 250 m ilgio gatvės atkarpoje.
Tirkšliuose, Saulės gatvėje, Viekšniuose, Birutės gatvėje, artimiausiu metu prasidės kapitaliniai remonto darbai.
Reivyčių kaime vyksta kapitalinis Birutės gatvės remontas, Buknaičių kaimo Parko gatvėje paklotas išlyginamasis asfalto sluoksnis.
Gatvės remontuojamos seniūnijoms skirtomis Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis.

Tvarkomos gatvės Reivyčių seniūnijoje.

Infrastruktūros pokyčiai. Be šių darbų, kaimiškose seniūnijose atnaujinama viešoji infrastruktūra.
Rajone įrengiamos naujos paplūdimio tinklinio aikštelės: Purvėnuose darbai baigti, Sedoje aikštelė statoma, Bugeniuose ir Krakiuose ją planuojama įrengti.
Užlieknės pušyne atnaujinta pavėsinė ir estrada.
Šerkšnėnų seniūnijoje statomos sporto reikmenų dėžės sporto inventoriui. Pirmoji tokia dėžė jau pastatyta Šerkšnėnų stadione, netrukus jų atsiras Plinkšių, Žemalės ir Rubikų kaimuose.
Mažeikių apylinkės seniūnijos darbuotojai pagamino šiukšliadėžių, pirmosios skirtos Ruzgų poilsiavietei, jos bus statomos ir kitų seniūnijos gyvenviečių erdvėse.

Parama sporto klubams

Savivaldybė pagal galimybes remia įvairių sporto šakų mėgėjus ir klubus.
Daugelį metų Savivaldybė remia krepšinio klubą Mažeikių „Mažeikiai“, jo komanda „MBasket“ naująjį sezoną žais LKL – aukščiausioje šalies krepšinio lygoje. Krepšinio klubui skirta parama, už simbolinę kainą išnuomotas sporto komplekso pastatas Strazdelio g. 1, kuriame po renovacijos komanda galės žaisti namų rungtynes.
Savivaldybė nepamiršta ir kitų sporto klubų, garsinančių Mažeikius, pagal galimybes lėšos skiriamos įvairias sporto šakas kultivuojantiems, vaikus bei jaunimą suburiantiems klubams, tradiciškai pagerbiami geriausių rezultatų pasiekę rajono sportininkai.

Dalyvaujamasis biudžetas realizuoja gyventojų idėjas

Rajono gyventojai aktyviai naudojasi dalyvaujamojo biudžeto siūlomomis galimybėmis. Sulaukta 10 projektų. Juos įvertinus, tinkamais finansuoti pripažinti 6.
Mažeikiškiai dar gali balsuoti už pasiūlytus projektus ir išrinkti tinkamiausius.
Balsavimui pateikti du didelės apimties projektai: „Lauko treniruoklių aikštelė Tyliojoje gatvėje“ (Mažeikių mieste) ir „Pažintinis skulptūrų takas prie Geležinio tilto“ (Mažeikių apylinkės seniūnijoje, Kurmaičių kaime).
Gyventojų balsavimui taip pat pasiūlyti mažos apimties projektai: „Vaikų žaidimų aikštelės Tyliojoje gatvėje plėtra“ (Mažeikių seniūnijoje); „Skulptūrinis objektas segė“ (Mažeikių mieste); „Vaikų laisvalaikiui žaidimų aikštelė“ (Židikų seniūnijoje, Pikeliuose); „Smagi vaikystė Kapėnų kaime“ (Viekšnių seniūnijoje).
Iki rugpjūčio 10 d. vykstančiame gyventojų balsavime turi teisę dalyvauti tik Mažeikių rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni nei 18 metų.
Dalyvaujamasis biudžetas – savivaldos naujovė. Jame numatomos lėšos, kurios padės įgyvendinti rajono gyventojų siūlomas idėjas. Praėjusių metų gyventojų pasiūlyti ir pasirinkti projektai jau įgyvendinti.
Savivaldybė planuoja ateityje skirti daugiau lėšų gyventojų pateiktoms idėjoms įgyvendinti.

Iš dalyvaujamojo biudžeto įrengtos vaikų žaidimų aikštelės Tyliojoje gatvėje ir Kurmaičiuose.

Sut. MS-63

6 Atsakymai į “100 Savivaldybės dienų: darbai, planai, perspektyvos”

 1. Brr parašė:

  Tai dabar babses kas 100 dienų nuolat fotkinsis,nebūtų bobos

  1. Brr eik tu n h parašė:

   Čia tokie postai tokiems kaip jus, kad neverkslentumet, kad savivaldybe nieko nedirba ;) Faktas duotas vistiek randat prie ko prii ist :D

  2. Pavydas parašė:

   pavydas jums sveikatą sunaikins.Palyginus kokie buvo, tai dabar tik sėkmės lieka palinkěti esantiems.

 2. Dalia parašė:

  Labai smagu, kad tiek daug daroma. Kad skelbiama apie planuojamus ir atliktus darbus.

 3. Brolis parašė:

  Va kaip gerai , patys sau gražus

  1. broliui parašė:

   O tokiems kaip jūs kas nors ir kada nors būna gerai?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto