Kū­ry­ba – kaip me­tų lai­kai, rei­kia pe­rei­ti vi­sus

Ri­tos Jan­kaus­kie­nės kū­ri­nys

Feis­bu­ko „Tel­šių ŽI­NIŲ“ pa­sky­ro­je skai­ty­to­jų pa­pra­šius pa­si­da­ly­ti nuo­trau­ko­mis, ko­kiais pa­veiks­lais puo­šia sa­vo na­mų in­ter­je­rą, su­lauk­ta ga­na ne­ma­žo ak­ty­vu­mo – be­veik šim­to nuo­trau­kų. Žmo­nės da­li­jo­si pa­čių pieš­tais, siu­vi­nė­tais, de­ko­ruo­tais pa­veiks­lais, ki­ti de­monst­ra­vo sa­vo vai­kų ir drau­gų su­kur­tus dar­bus, dai­li­nin­kų kū­ri­nius ir pan.

Šį­kart vi­sų fa­vo­ri­tu ta­po tel­šiš­kės Ri­tos Jan­kaus­kie­nės kū­ri­nys – ne­spal­vo­tas pa­veiks­las, ku­ria­me pa­vaiz­duo­ta meš­ka. „Tel­šių ŽI­NIOS“ kvie­čia su­si­pa­žin­ti su Ri­ta ir jos pa­veiks­lo is­to­ri­ja.

Kū­ry­bos ke­lias

R. Jan­kaus­kie­nė – tel­šiš­kė, bai­gu­si Tel­šių „Ger­man­to“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir mu­zi­kos mo­kyk­lą.

Bė­gant me­tams Ri­tai te­ko pa­lik­ti gim­ti­nę ir iš­vyk­ti dirb­ti į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją. Gy­ven­da­ma ten lais­vu lai­ku pieš­da­vo įvai­rius at­vi­ru­kus tu­šu, juos pirk­da­vo bend­ra­dar­biai ir dar­bo­vie­tės klien­tai. Sve­čio­je ša­ly­je il­gai neuž­si­bu­vo, kaip mag­ne­tas trau­kė į Lie­tu­vą.

Grį­žu­si įsto­jo į Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Bai­gu­si dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų stu­di­jų pro­gra­mą įgi­jo dai­lės ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį ir mo­ky­to­jo pro­fe­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją.

„Ne­dė­kin­ga“ spe­cia­ly­bė, mo­kyk­lo­je dar­bo ne­ga­vau, te­ko dirb­ti ne­kva­li­fi­kuo­tus dar­bus. Pa­var­gau. Per­sik­va­li­fi­ka­vau. Šiau­lių uni­ver­si­te­te įsto­jau į tęs­ti­nių pra­di­nio ug­dy­mo pe­da­go­gi­kos stu­di­jų pro­gra­mą. In­ten­sy­viai ieš­ko­jau pe­da­go­gi­nio dar­bo. Tais pa­čiais me­tais Tel­šių lop­še­lio-dar­že­lio „Mas­tis“ bend­ruo­me­nė priė­mė į sa­vo gre­tas. Įsi­dar­bi­nau, ir taip pra­si­dė­jo kū­ry­bos ke­lias“, – pa­sa­ko­jo pe­da­go­gė.

Ri­ta Jan­kaus­kie­nė

2020 m. Tel­šių lop­še­lis-dar­že­lis šven­tė 60-me­tį ir su­ren­gė Tau­to­dai­lės me­tams pa­mi­nė­ti de­di­kuo­tą pa­ro­dą „Mar­gas Že­mai­čių gy­ve­ni­mas“, ku­rio­je Ri­ta pri­si­dė­jo stu­di­jų pie­ši­mo ir ta­py­bos dar­bais su mei­le per­teik­da­ma Že­mai­ti­jos ir gim­tų­jų Tel­šių vaiz­dus bei sim­bo­lius. Ir vos po de­šim­ties dar­bo die­nų darželyje ga­vo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­kos raš­tą už kū­ry­bi­nį in­dė­lį ren­giant įstai­gos pa­ro­dą 60-me­čiui.

„Tai bu­vo neį­ti­kė­ti­na pra­džia!“ – kal­bė­jo pa­šne­ko­vė, da­bar jau sėk­min­gai tre­čius me­tus dir­ban­ti iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo mo­ky­to­ja bei da­ly­vau­jan­ti mies­te, ra­jo­ne ir vi­so­je Lie­tu­vo­je kū­ry­bos dar­bų pa­ro­do­se ruoš­da­ma ug­dy­ti­nius ir per­teik­da­ma tra­di­ci­nes ir pa­trio­ti­nes ver­ty­bes.

Kas­met su auk­lė­ti­niais, o šiais me­tais ir su duk­ra, da­ly­va­vo Už­ga­vė­nių per­so­na­žų kau­kių kon­kur­se „Už­ga­vie­niu muo­na“. „Mėgs­ta­me iš­ban­dy­ti nau­jas tech­ni­kas ir vi­sa tai pa­ro­dy­ti žiū­ro­vams“, – sa­kė pe­da­go­gė. Už vis­ką, ką šian­dien tu­ri, mo­te­ris dė­kin­ga dar­že­lio bend­ruo­me­nei, o la­biau­siai – di­rek­to­rei Da­nu­tei Po­po­vič, ku­ri ti­kė­jo ja nuo pir­mos po­kal­bio mi­nu­tės.

„Li­ki­mas at­ve­dė dirb­ti į dar­že­lį, ku­rį lan­kė ma­ma, se­suo, aš ir duk­ra. Tai lyg ant­rie­ji ma­no na­mai“, – tei­gė Ri­ta.

Pa­veiks­lo is­to­ri­ja

„Tel­šių ŽI­NIŲ“ skai­ty­to­jų fa­vo­ri­tu ta­pęs Ri­tos pa­veiks­las gi­mė ruo­šian­tis kū­ry­bos dar­bų pa­ro­dai, skir­tai Mag­de­bur­go tei­sių su­tei­ki­mo Tel­šiams 230 me­tų su­kak­čiai pa­mi­nė­ti.

„Klau­siau sa­vo vi­di­nio įsa­ky­mo su­kur­ti pa­veiks­lą šiai svar­biai pro­gai. Bu­vo žie­ma, šal­tas ir ne­spal­vo­tas lai­ko­tar­pis. Man buvo patogu atitrūkus nuo Vilniaus universiteto, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studijų, prie savęs pasidėti baltą popieriaus lapą, pri­me­nan­tį snie­gą, ir juo­dą tu­ši­nu­ką, ku­ris sim­bo­li­za­vo lai­ko­tar­pį. Idė­ja atė­jo no­rint pa­vaiz­duo­ti Tel­šių mies­tą ki­taip. Il­gai gal­vo­jau, kaip ki­taip tai pa­da­ry­ti. Su­kū­riau Že­mai­ti­jos Meš­ką ir į ją su­dė­jau Tel­šių mies­to pa­grin­di­nius sim­bo­lius, pa­slėp­da­ma jo­je už­šif­ruo­tą fi­lo­so­fi­nę min­tį“, – pa­veiks­lo is­to­ri­ją pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. Jos tei­gi­mu, sma­gu su­teik­ti žiū­ro­vams lais­vę ma­ty­ti tai, ką jie no­ri ir jau­čia: „O ma­no min­tys ir jaus­mai te­gul lie­ka man…“

Užau­go kū­ry­bi­nė­je ap­lin­ko­je

Nuo pat vai­kys­tės mėgs­tan­ti pieš­ti ir kur­ti Ri­ta au­go me­niš­ko­je ap­lin­ko­je. Ma­ma ir „ba­ba“ mė­go rank­dar­bius, mez­gi­mą, siu­vi­mą. Ma­ma duk­roms megz­da­vo megz­ti­nius su­dė­tin­gais raš­tais, o jos pa­si­pui­kuo­da­mos ei­da­vo su jais į mo­kyk­lą. „Vai­kys­tė­je ir paaug­lys­tė­je ma­ma puo­šė­si sa­vo ma­mos siū­to­mis su­kne­lė­mis. Jos bu­vo ypač gra­žios ir įdo­mios. Mus sie­ja bend­ras da­ly­kas – mes mėgs­ta­me uni­ka­lu­mą“, – tvir­ti­no mo­te­ris.

Ri­ta da­li­jo­si šil­tais pri­si­mi­ni­mais apie sa­vo mo­ky­to­ją J. Stul­pi­nie­nę, ku­ri ją ska­tin­da­vo kur­ti, o pie­ši­nius pri­sta­ty­da­vo mo­kyk­los ir mies­to pa­ro­do­se. Mo­kė iš­reikš­ti pie­ši­niuo­se ver­ty­bes ir tiks­lą.

Ta­py­bos mo­te­ris iš­mo­ku­si Šiau­lių uni­ver­si­te­te, Me­nų fa­kul­te­te, kur daž­nai iš dės­ty­to­jų su­lauk­da­vo klau­si­mo: „Ko­kią dai­lės mo­kyk­lą esu bai­gu­si?“ Tai jai bu­vo di­džiu­lis pa­gy­ri­mas.
„Idė­jos nea­tei­na sa­vai­me, sprag­te­lė­jus pirš­tams. Apie tiks­lą gal­vo­ju ir mė­gi­nu įsi­vaiz­duo­ti, kaip kū­ri­nys tu­rė­tų at­ro­dy­ti. Pir­miau­sia nu­spren­džiu, ko­kia tech­ni­ka kur­siu, pri­tai­kau sa­vo su­ma­ny­tai idė­jai ir įgy­ven­di­nu. Svar­biau­sia pa­si­ti­kė­ti sa­vi­mi ir ne­bi­jo­ti klys­ti. Kū­ry­ba – kaip me­tų lai­kai, pe­rei­da­mas juos pa­sie­ki ga­lu­ti­nį re­zul­ta­tą“, – sa­kė R. Jan­kaus­kie­nė.
Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto