Ryš­kiau­siems kul­tū­ros puo­se­lė­to­jams – „Auk­si­nių fe­nik­sų“ ap­do­va­no­ji­mai. Tel­šiuo­se to­kių nė­ra?

Sau­sio 18-ąją Vil­niaus ro­tu­šė­je per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją aš­tun­tą kar­tą bus įteik­ti pres­ti­ži­niai kul­tū­ros ap­do­va­no­ji­mai „Auk­si­niai fe­nik­sai“. Gai­la, bet į Tel­šius ne­parsk­ris nė vie­nas fe­nik­sas.
Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius – Lie­tu­vos kul­tū­ros cent­rų aso­cia­ci­ja.

Lie­tu­vos kul­tū­ros cent­rų aso­cia­ci­jos įsteig­tais ap­do­va­no­ji­mais sie­kia­ma at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į kul­tū­ros cent­rų ir jų fi­zi­nių bei ju­ri­di­nių par­tne­rių svar­bą, ak­tua­li­zuo­ti kas­met lyg fe­nik­sas at­gims­tan­čių kul­tū­ros cent­rų reikš­min­gu­mą ir ak­tua­lu­mą tau­tos ir kul­tū­ros kon­teks­te.

Ap­do­va­no­ji­mais „Auk­si­niai fe­nik­sai“ pa­ger­bia­mi fi­zi­niai ar ju­ri­di­niai as­me­nys, sva­riau­siai pri­si­dė­ję prie ša­lies kul­tū­ros kū­ri­mo, plėt­ros, per­da­vi­mo, sau­go­ji­mo bei kul­tū­ros cent­rų sis­te­mos vys­ty­mo, to­bu­li­ni­mo ir vie­ši­ni­mo. Ge­ro­vę ir aukš­tą mo­ra­lę sim­bo­li­zuo­jan­čio paukš­čio – fe­nik­so – me­ta­fo­ra gy­va ir kul­tū­ros cent­rų pa­sau­lė­vo­ko­je: nuo­sek­liai, in­ten­sy­viai vei­kian­tys, ta­čiau kas­met lyg mi­to­lo­gi­nis paukš­tis at­gims­tan­tys kul­tū­ros cent­rai stip­ri­na vi­suo­me­nės kul­tū­ri­nį iš­skir­ti­nu­mą, ver­ty­bi­nes nuo­sta­tas ir rū­pi­na­si tra­di­ci­jų tęs­ti­nu­mu.
Lie­tu­vos kul­tū­ros cent­rų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­mas Ma­tu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad kul­tū­ros kū­ri­mui ir puo­se­lė­ji­mui ypač di­de­lę reikš­mę tu­ri bend­ra­dar­bia­vi­mas, ku­ris le­mia tik tei­gia­mus po­ky­čius. „Kul­tū­ros cent­rų aso­cia­ci­ja, ma­ty­da­ma bend­ra­dar­bia­vi­mo ir įvai­rių sri­čių at­sto­vų įsi­trau­ki­mo į kul­tū­ros kū­ri­mą, siek­da­ma pa­ska­tin­ti tarps­ri­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir iš­ryš­kin­ti to­kios par­tne­rys­tės ge­rą­sias pra­kti­kas, įstei­gė ap­do­va­no­ji­mą „Auk­si­nis fe­nik­sas“. Šiuo ap­do­va­no­ji­mu dek­la­ruo­ja­me, kad kul­tū­ros ir me­no pro­ce­sai vyk­tų pro­fe­sio­na­liai, ko­ky­biš­kai ir įdo­miai, kad la­bai svar­bios vi­sos mū­sų so­cia­li­nės ap­lin­kos sri­tys“, – sa­ko R. Ma­tu­lis.

Iš­kil­min­go­je ap­do­va­no­ji­mų „Auk­si­niai fe­nik­sai“ ce­re­mo­ni­jo­je bus pa­svei­kin­ti pen­kių no­mi­na­ci­jų lau­rea­tai. Lie­tu­vos kul­tū­ros cent­rų aso­cia­ci­jos pa­žy­mė­ji­mai ir „Auk­si­nio fe­nik­so“ skulp­tū­rė­lės bus įteik­tos ge­riau­siam me­tų kul­tū­ros cent­ro va­do­vui, ge­riau­siam me­tų kul­tū­ros ir me­no kū­rė­jui, ge­riau­siam me­tų kul­tū­ros cent­ro par­tne­riui, me­tų kul­tū­ros me­ce­na­tui ar rė­mė­jui ir me­tų kul­tū­ros po­li­ti­kui.

Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas R. Ma­tu­lis džiau­gia­si, kad au­gan­tis vi­suo­me­nės dė­me­sys di­džiau­siai kul­tū­ros bend­ruo­me­nei ska­ti­na siek­ti dar ryš­kes­nių re­zul­ta­tų, o pa­lai­ky­mas iš Pre­zi­den­tū­ros, LR Sei­mo, Vy­riau­sy­bės ir sa­vi­val­dos at­sto­vų lei­džia įgy­ven­din­ti už­si­brėž­tus tiks­lus.

Svar­biau­sia­me Lie­tu­vos kul­tū­ros cent­rų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­ma­me ren­gi­ny­je su­si­rin­ku­siuo­sius džiu­gins ge­riau­si kul­tū­ros cent­rų ko­lek­ty­vai ir at­li­kė­jai, pa­ren­gę bend­rus pa­si­ro­dy­mus su ryš­kiau­siais pro­fe­sio­na­lios sce­nos at­sto­vais.

Tik la­bai gai­la, kad Tel­šių var­das šven­tė­je ne­sus­kam­bės, ra­jo­nui ne­bus įteik­ta jo­kia no­mi­na­ci­ja. Lie­tu­vos kul­tū­ros cent­rų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas R. Ma­tu­lis pa­ti­ki­no, jog „iš Tel­šių ra­jo­no ne­bu­vo pa­teik­ta pre­ten­den­tų nė į vie­ną ka­te­go­ri­ją“, o pa­klaus­tas, kas juos ga­li teik­ti, at­sa­kė: „Pre­ten­den­tus teik­ti iš es­mės ga­li vi­si: sa­vi­val­dy­bė, įstai­gos ir or­ga­ni­za­ci­jos, me­no ko­lek­ty­vai, bend­ruo­me­nės, aso­cia­ci­jos, pa­vie­niai as­me­nys ir t. t.“

Dėl apdovanojimų paklausėme ir Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­jos Mo­ni­kos Do­mar­kie­nės. Jos teigimu, šiais me­tais iš­skir­ti­nių kan­di­da­tų nu­ma­ty­to­se ka­te­go­ri­jo­se ne­tu­rė­ta. Tel­šių ra­jo­no kul­tū­ros įstai­goms ne­pa­tei­kus siū­ly­mų, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­tei­kė kan­di­da­tų no­mi­na­ci­joms.

Ką ma­no­te jūs, mie­li skai­ty­to­jai, ar tik­rai ne­bu­vo ver­tų?

One Reply to “Ryš­kiau­siems kul­tū­ros puo­se­lė­to­jams – „Auk­si­nių fe­nik­sų“ ap­do­va­no­ji­mai. Tel­šiuo­se to­kių nė­ra?”

  1. Vargas parašė:

    atleidimas iš darbo,p.Domarkiene,jei nieko gero savo darbe nematote.Ar yra rimti argumentai?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto