Tarp li­te­ra­tū­ros ir vi­zua­lio­jo me­no: tarp poe­to ir stu­den­tų

Tel­šių Ka­ro­li­nos Pra­niaus­kai­tės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je me­ni­nin­kus ir poe­zi­jos my­lė­to­jus su­bū­rė Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos (VDA) Tel­šių fa­kul­te­to dvy­li­kos stu­den­tų tarp­dis­cip­li­ni­nės kū­ry­bos pa­ro­da „Už­kal­bė­ji­mai“ (pro­jek­to ini­cia­to­rius ir ku­ra­to­rius doc. Min­dau­gas Šim­ke­vi­čius). Ji su­reng­ta bend­ra­dar­biau­jant su poe­tu, anuo­me­tės Tel­šių aukš­tes­nio­sios tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­los ab­sol­ven­tu, me­da­li­nin­ku, Lie­tu­vos dai­li­nin­kų ir ra­šy­to­jų są­jun­gų na­riu Gvi­du La­ta­ku.

Pa­ro­da at­si­sklei­džia dia­lo­gu tarp li­te­ra­tū­ros ir vi­zua­lio­jo me­no. Me­no ša­kų per­si­py­ni­mas iš­si­vys­to į ne­ti­kė­tu­mų ku­pi­ną vi­su­mą, ku­rio­je at­si­spin­di tiek poe­to, tiek jau­nų­jų me­ni­nin­kų ori­gi­na­lus po­žiū­ris, jaut­ru­mas de­ta­lėms, kū­ry­bi­nės in­terp­re­ta­ci­jos. Žiū­ro­vai tu­rė­jo pro­gos ste­bė­ti G. La­ta­ko ei­lė­raš­čių ir stu­den­tų su­kur­tų dar­bų sim­bio­zę. Skir­tin­gi poe­to ei­lė­raš­čiai ne­vie­no­dai įkvė­pė jau­nuo­sius kū­rė­jus ir pa­ska­ti­no juos kur­ti pa­nau­do­jant įvai­rias vi­zua­lias raiš­kos prie­mo­nes, ap­rė­piant pla­čiau ir ne­sus­to­jant ties stan­dar­tiš­kai su­vo­kia­ma ju­ve­ly­ri­ka bei skulp­tū­ra.

Kur­da­mi sa­vo dar­bus pa­gal poe­to ei­lė­raš­čius, VDA Tel­šių fa­kul­te­to stu­di­jų da­ly­kų (tarp­dis­cip­li­ni­nio ir skulp­tū­ros) pro­jek­te (dėst. doc. M. Šim­ke­vi­čius ir Do­na­tas Re­pei­ka) da­ly­va­vo šie VDA Tel­šių fa­kul­te­to tai­ko­mo­jo me­no ma­gist­ro stu­di­jų II kur­so, tai­ko­mo­sios skulp­tū­ros III ir IV kur­so, me­ta­lo me­no ir ju­ve­ly­ri­kos IV kur­so stu­den­tai: Min­dau­gas Jan­kaus­kas, Ve­ro­ni­ka Mic­ku­tė, Do­mi­ny­ka Gul­bi­nai­tė, Ne­rin­ga Kal­vai­ty­tė, Ado­mas Pet­raus­kas, Ig­nė Zda­ne­vi­čiū­tė, Ur­šu­lė Ja­na­vi­čiū­tė, Ivas Sto­nys, Jus­ti­nas Jo­na­vi­čius, Jo­ri­lė Šve­dai­tė, Mo­ni­ka Bu­gai­lai­tė, Jur­gis But­ri­mas. Pa­ro­dą ku­ra­vo me­ta­lo me­no ir ju­ve­ly­ri­kos ket­vir­ta­kur­sė Ne­rin­ga Kal­vai­ty­tė.

Su­si­rin­ku­siuo­sius ir pa­ro­dos ren­gė­jus pa­svei­ki­no bib­lio­te­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vi­da Ur­ni­kie­nė. Ji įtei­kė sim­bo­li­nes do­va­nas pro­jek­to ini­cia­to­riui doc. M. Šim­ke­vi­čiui ir poe­tui G. La­ta­kui, pa­si­džiau­gė bend­ra­dar­bia­vi­mu su VDA Tel­šių fa­kul­te­tu nuo 2016 m. Svei­ki­ni­mo žo­dį taip pat ta­rė de­ka­nas pro­f. Ra­mū­nas Ba­nys.

Lyg per per­žiū­ras, lyg žai­di­me ra­tu – nuo dar­bo prie dar­bo, nuo klau­si­mų prie at­sa­ky­mų ke­lia­vo žiū­ro­vai ir dar­bų au­to­riai. Ren­gi­nį koor­di­na­vę doc. M. Šim­ke­vi­čius ir G. La­ta­kas pro­vo­ka­vo žiū­ro­vus ir drau­ge kvie­tė leis­tis į me­no kū­ri­nių gi­lu­mą, ieš­ko­ti at­sa­ky­mų dar­buo­se, iš­sa­ky­ti sa­vo pa­ste­bė­ji­mus. Doc. M. Šim­ke­vi­čius pa­si­džiau­gė, kad sėk­min­gai į pa­ro­dų ren­gi­mo pro­ce­są įsi­lie­jo da­bar jau ir ko­le­ga D. Re­pei­ka, dar per­nai kar­tu su stu­den­tais da­ly­va­vęs bei pri­sta­tęs sa­vo kū­ry­bos dar­bą „Lau­ki­mas“. Be­je, jis ir šian­dien pa­si­tin­ka bib­lio­te­kos lan­ky­to­jus laip­ti­nė­je, ne vie­nas pri­sė­da, iš­ban­do skulp­tū­ros tvir­tu­mą.

Sa­ko, kad sva­jo­nės pil­do­si: Gvi­dui te­rei­kė­jo įgar­sin­ti no­rą, kad stu­den­to M. Jan­kaus­ko dar­bas at­si­dur­tų poe­to kie­me­ly­je, ir kaip­mat jis iš­si­pil­dė. Įvy­ko mai­nai: Min­dau­gas Gvi­dui pa­do­va­no­jo ak­mens plokš­čių kom­po­zi­ci­ją, Gvi­das Min­dau­gui – sa­vo poe­zi­jos kny­gą.

La­biau­siai su­ža­vė­ju­sius kū­ri­nius G. La­ta­kas ap­do­va­no­jo sa­vo poe­zi­jos kny­go­mis ir poe­to Al­gir­do Dač­ke­vi­čiaus kny­ga „Skruz­dė­ly­nas po šaukš­tu“, ku­rios iliust­ra­ci­jų au­to­rius bu­vo G. La­ta­kas. Tai – J. Jo­na­vi­čiaus dar­bas „Pa­rei­gai“ (pa­gal ei­lė­raš­tį „Sar­gy­bi­nis“), I. Zda­ne­vi­čiū­tės dar­bas pa­gal ei­lė­raš­čio ei­les: „Ver­kia duo­ne­lė jau­no poe­to val­go­ma, o ir ki­tų deg­ra­dų“, D. Gul­bi­nai­tės stik­lo kū­ri­nys pa­gal ei­lė­raš­tį „Dru­ge­li­nin­kai“.

„VDA Tel­šių fa­kul­te­tas (bu­vu­si Tel­šių aukš­tes­nio­ji tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­la) – ma­no „Al­ma Ma­ter“. Su doc. M. Šim­ke­vi­čiu­mi, ku­ris bu­vo ma­no kur­so drau­gas, bend­rau­ja­me be­maž tris­de­šimt me­tų, tad džiau­giuo­si, kad to­kie drau­giš­ki san­ty­kiai iš­li­ko iki šiol. Esu la­bai pa­ten­kin­tas, kad pa­vy­ko iš­lai­ky­ti ry­šį tarp sa­vo anks­tes­nių dės­ty­to­jų ir jau­no­sios „pro­fe­sū­ros“. Ir iš tie­sų – ten­ka bū­ti vi­sų ga­lų meist­ru: man pa­tin­ka ir ra­šy­ti, man pa­tin­ka ir ema­lio me­nas, ir me­da­lio žan­ras, ir ta­py­ba. Džiau­giuo­si bū­da­mas čia, ša­lia jū­sų!“ – kal­bė­jo poe­tas, me­da­li­nin­kas G. La­ta­kas.
VDA Tel­šių fa­kul­te­to inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto