„Že­mai­čių ran­čo­je“ – įvai­rių ko­lek­ci­jų gau­sa

Nuo­ša­liau nuo mies­to šur­mu­lio, gra­žios gam­tos ap­sup­ty­je, pa­miš­kė­je prieš ke­le­tą me­tų Ok­sa­na ir Ra­mū­nas Jan­kaus­kai pra­dė­jo kur­ti so­dy­bą – šian­dien dau­ge­liui la­biau ži­no­ma „Že­mai­čių ran­čos“ var­du. Nuo­sa­vą vers­lą – po­ky­lių sa­lės nuo­ma – su­kū­rę su­tuok­ti­niai so­dy­bos sve­čius ste­bi­na su­kaup­to­mis įvai­rio­mis ko­lek­ci­jo­mis: bo­ka­lų, se­no­vi­nės tech­ni­kos, įran­kių ir kt.

Sve­tin­gi so­dy­bos šei­mi­nin­kai mie­lai su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ti ir pa­de­monst­ruo­ti įvai­rias sa­vo pa­čių su­kaup­tas ko­lek­ci­jas. Vie­nos jų ma­žes­nės, ki­tos – di­des­nės, bet vi­sos jos Jan­kaus­kams la­bai svar­bios.

Įžen­gus į nuo­mo­ja­mą sa­lę į akis iš­kart krin­ta sie­nos, nu­ka­bi­nė­tos šim­tais bo­ka­lų, iš­ri­kiuo­ta gau­sy­bė ar­ba­ti­nu­kų, vir­du­lių, ra­di­jo im­tu­vų, te­le­fo­nų, ži­ba­li­nių lem­pų ir kt.

Kie­me taip pat yra kur akis pa­ga­ny­ti – čia pui­kuo­ja­si se­no­vi­nė tech­ni­ka, įvai­rūs že­mės ūkio pa­dar­gai. Pir­ties pa­tal­po­se – gau­sy­bė se­no­vi­nių svars­tyk­lių, dar ki­taip va­di­na­mų „biz­mie­no­mis“, se­no­vi­nių ly­gin­tu­vų, di­džiu­lė ak­me­ni­nė gir­na iš ma­lū­no ir kt.

Ra­mū­nas pa­sa­ko­jo, jog šian­dien tu­ri su­kau­pęs 284 bo­ka­lus. Vi­si jie skir­tin­gi, iš įvai­riau­sių pa­sau­lio ša­lių. Gal dau­giau­sia jų pirk­ti Ang­li­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Ai­ri­jo­je. Vie­ni jų di­des­ni, ki­ti – vi­sai ma­žu­čiai, su iš­skir­ti­niais pa­veiks­lė­liais, įvai­rių spal­vų ir raš­tų, stik­li­niai, me­di­niai, mo­li­niai, me­ta­li­niai ir pan. So­dy­bos šei­mi­nin­kai dė­kin­gi sa­vo sve­čiams, ku­rie at­sa­kin­gai lei­džia lai­ką so­dy­bo­je ir jų ko­lek­ci­jos neužk­liū­va, o tik pa­si­džiau­gia jo­mis, fo­tog­ra­fuo­ja­si.

Kie­me sto­vin­ti se­no­vi­nė tech­ni­ka į Žel­vai­čių kai­mą par­vy­ko iš įvai­riau­sių mū­sų ša­lies kam­pe­lių, o so­dy­bos puoš­me­na – šimt­me­tį skai­čiuo­jan­ti ka­rie­ta – net iš Šve­di­jos par­ga­ben­ta.

Ra­mū­nas tei­gė, jog vi­so­kių se­no­vi­nių daik­tų daž­niau­siai ieš­kan­tis in­ter­ne­to pla­ty­bė­se ir pa­ste­bin­tis, kad kuo to­liau, tuo sun­kiau da­ro­si to­kių daik­tų ras­ti. Tad jei ir ki­ta­me Lie­tu­vos ga­le ką nors ap­tin­ka, ne­dve­jo­da­mas iš­sku­ba ten.

Kol kas su­sto­ti Jan­kaus­kai ne­pla­nuo­ja, no­rė­tų, kad jų ko­lek­ci­jos vis gau­sė­tų, o sve­čių so­dy­bo­je vis dau­gė­tų.

Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto