KAS TURI GINTI VARTOTOJŲ VIEŠĄJĮ INTERESĄ?

Teisininkas Tomas GULBINAS. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, susidedanti iš tarnybos direktoriaus ir 7 narių, 2013-02-14 priėmė nutarimą Nr. 10-148 „Dėl suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų“ (toliau – Nutarimas), kuris buvo paskelbtas 2013-02-20 Mažeikių rajono savivaldybės tinklapyje ir 2013-02-21 laikraštyje „Santarvė“ straipsnyje „Sutartis pažeidžia dujų vartotojų teises“.

Nutarime konstatuota, kad UAB „Saurida“ vartotojams teikiamoje pasirašyti standartinėje Suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutartyje yra nesąžiningos sąlygos taikymo požiūriu ir iš esmės pažeidžia sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei pažeidžia vartotojų teises ir teisėtus interesus. 2013-02-14 Nutarime nutarta, kad iš viso Sutarties 16 punktų atitinka sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų. Štai keletas pažeidimų:
1. Sutarties 3.5 punktu UAB „Saurida“ suteikia sau teisę vienašališkai be sutartyje numatyto, ar kito pakankamo pagrindo keisti Sutarties sąlygas. Pavyzdžiui, didinti dujų kainą ar Pastovią kainos dalį (toliau – abonentinis mokestis). Mažeikių miesto vartotojams ypač aktualus yra abonentinio mokesčio padidinimas, kurį nuo 2012-12-01 UAB „Saurida“ vienašališkai padidino nuo 5 Lt be PVM už kiekvieną kalendorinį mėnesį iki 15 Lt be PVM.
2. Sutarties 4.4 punkte įtvirtinant, jog vartotojas privalo sumokėti tiekėjui ne tik už suvartotą dujų kiekį, kuris nustatomas pagal vartotojui priklausančio dujų skaitiklio rodmenis, tačiau taip pat privalo mokėti tiekėjui ir abonentinį mokestį, yra iš esmės pažeidžiamos vartotojų teisės bei teisėti interesai.
3. Sutarties 4.2 punkte įtvirtinant, kad vartotojas kiekvieną mėnesį turi sumokėti tiekėjui už suvartotą dujų kiekį, kuris nustatomas pagal vartotojui priklausančio dujų skaitiklio rodmenis, tačiau nei šiame sutarties punkte, nei kituose sutarties punktuose nenurodant dujų 1 m3 kainos, taip pat nenurodant, kur vartotojas su šia informacija gali susipažinti, yra iš esmės pažeidžiamos vartotojų teisės bei teisėti interesai, kadangi vartotojas įpareigojamas vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti.
Aš, kaip naujas vartotojas, su tiekėju UAB „Saurida“ 2013-10-25 pasirašiau Suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. DTF-2013-8386 (toliau – Sutartis). Man net nebuvo suteikta teisė prieštarauti nesąžiningoms vartotojo atžvilgiu sąlygoms, kadangi UAB „Saurida“ atstovė, pateikusi pasirašyti Sutartį, mane patikino, kad Sutarties pakeisti negalima, nes ji yra tipinė, vienodai pateikiama visiems vartotojams pasirašyti, kurią parengė UAB „Saurida“ teisininkai ir nurodė, kad Sutartis suderinta su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
Kad ir kaip būtų keista, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos nesuteikia teisės teismui skųsti Sutarties projekto dėl joje esančių akivaizdžiai nesąžiningų sąlygų, todėl buvau priverstas pasirašyti man siūlomą tipinę Sutartį.
Susipažinęs su Sutartimi nustačiau, kad ji yra praktiškai tokia pati, be pakeitimų, kurią nagrinėjo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, 2013-02-14 priimdama Nutarimą. Tokiu būdu, tiek 2013-02-14 dieną, tiek mano Sutarties pasirašymo 2013-10-25 dieną iš viso Sutarties 16 punktų atitinka sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, kaip ir buvo nutarta Nutarime. Šiuo atveju UAB „Saurida“ piktybiškai, daugiau kaip 9 mėnesius pažeidinėja vartotojų teises ir teisėtus interesus, pateikinėdama jiems pasirašyti nesąžiningas sutartis.
Taip pat Sutarties pasirašymo metu UAB „Saurida“ atstovės buvau informuotas, kad Mažeikių mieste yra apie 12000 (dvylika tūkstančių) suskystintų naftos dujų vartotojų, o mano tipinė pasirašomoji Sutartis yra 8386-oji, kadangi mano Sutarties Nr. DTF-2013-8386. Vadinasi, Mažeikių mieste 8386-ių vartotojų teisės yra pažeidinėjamos, kadangi UAB „Saurida“ teikiamos pasirašyti tipinės sutartys, kaip nurodyta Nutarime, pažeidžia vartotojų teises ir teisėtus interesus.
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybos funkcija yra šio įstatymo septintojo skirsnio nustatyta tvarka ginti vartotojų viešąjį interesą.
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 30 straipsnio „Vartotojų viešojo intereso gynimas“ 1 dalyje numatyta, kad vartotojų viešąjį interesą gina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, o šio straipsnio 2 dalyje numatyta, jog vartotojų viešojo intereso gynimas – tai ieškinio ar pareiškimo (skundo) vartotojų viešajam interesui ginti pareiškimas, kai siekiama pripažinti ar pakeisti teisinius santykius, uždrausti (nutraukti) pardavėjo ar paslaugų teikėjo veiksmus (neveikimą), kurie pažeidžia vartotojų teisėtus bendruosius interesus ir yra nesąžiningi vartotojų požiūriu, neatitinka sąžiningos verslo praktikos arba prieštarauja Civiliniam kodeksui, šiam įstatymui ar kitiems teisės aktams.
Pagal minėto įstatymo vartotojų viešojo intereso gynimo sąvoką išeitų, kad:
1. Vartotojų viešajam interesui ginti teismui pateikiamas pareiškimas (skundas), kai siekiama pakeisti teisinius santykius. Šiuo atveju, ginant vartotojų viešąjį interesą, teismo proceso metu būtų siekiama įpareigoti UAB „Saurida“ pakeisti 8386 pasirašytas Suskystintų naftos dujų sutartis, kad jos nepažeistų vartotojų teisių ir teisėtų interesų ir, kad tik pagal Nutarimą pakeistas tipines teisėtas sutartis UAB „Saurida“ ateityje pateiktų pasirašyti vartotojams.
2. Vartotojų viešajam interesui ginti teismui pateikiamas pareiškimas (skundas), kai siekiama uždrausti paslaugų teikėjų veiksmus, kurie pažeidžia vartotojų teisėtus bendruosius interesus ir yra nesąžiningi vartotojų požiūriu. Šiuo atveju, ginant vartotojų viešąjį interesą, teismo proceso metu būtų siekiama uždrausti UAB „Saurida“ vartotojams pateikinėti pasirašyti tipines Suskystintų naftos dujų sutartis, kurios yra nesąžiningos ir pažeidinėja vartotojų teises ir teisėtus interesus.
Kito būdo, kaip Valstybinei vartotojų teisių tarnybai ginti viešąjį interesą teisme, įpareigojant UAB „Saurida“ perrašyti 8386 (2013 m. spalio 25 dienos duomenimis) Suskystintų naftos dujų sutartis su Mažeikių miesto vartotojais, nėra, nes reikia atkurti daugiau kaip 8386 vartotojų teises ir teisėtus interesus ir taip būtų užtikrinta, kad ateityje pagal Nutarimą parengtos tipinės UAB „Saurida“ sudarytos sąžiningos sutartys nepažeidinės pasirašančiųjų Mažeikių miesto vartotojų teises ir teisėtus interesus.
Darytina išvada, kad UAB „Saurida“ nuo Nutarimo priėmimo dienos – 2013-02-14 iki mano pasirašytos Sutarties dienos – 2013-10-25, piktybiškai pažeidinėja Mažeikių miesto apie 12000 suskystintų naftos dujų vartotojų teises ir teisėtus interesus.
Be to, UAB „Saurida“ turi būti teismo įpareigota, kad ji imtųsi priemonių, jog pasirašytų likusias Suskystintų naftos dujų sutartis su maždaug 3500 Mažeikių miesto vartotojų, kadangi iš 12000 vartotojų sutartys pasirašytos tik su 8386 (2013 m. spalio 25 d. duomenimis) vartotojais.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 8 punktu bei 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2013-11-18 prašymu „Dėl viešojo intereso gynimo“ kreipiausi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kad ji gintų suskystintų naftos dujų Mažeikių miesto vartotojų interesus pareiškimu (skundu) kreipdamasi į teismą, kad jis:
1. Uždraustų UAB „Saurida“ pasirašinėti su Mažeikių miesto vartotojais tipines Suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutartis, kurios prieštarauja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2013-02-14 nutarimo Nr. 10-148 „Dėl suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų“, išvadoms.
2. Įpareigotų UAB „Saurida“ perrašyti 8386 (2013 m. spalio 25 dienos duomenimis) Suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutartis su Mažeikių  miesto vartotojais, kad jos atitiktų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2013-02-14 nutarimo Nr. 10-148 „Dėl suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų“, išvadas.
3. Įpareigotų UAB „Saurida“, kad ji nedelsiant paruoštų ir pateikinėtų Mažeikių miesto vartotojams pasirašyti tokias tipines Suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutartis, kad jos atitiktų Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2013-02-14 nutarimo Nr. 10-148 „Dėl suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų“, išvadoms.
4. Įpareigotų UAB „Saurida“ imtis priemonių, jog ji pasirašytų likusias Suskystintų naftos dujų sutartis su maždaug 3500 Mažeikių miesto vartotojų.
Jeigu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kreiptųsį į teismą gindama Mažeikių miesto vartotojų viešąjį interesą, tai už teismo sprendimo nevykdymą UAB „Saurida“ vadovui iškiltų baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 straipsnį „Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas“, už ką baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
    Teisininkas Tomas GULBINAS, mažeikiškis

5 Atsakymai į “KAS TURI GINTI VARTOTOJŲ VIEŠĄJĮ INTERESĄ?”

 1. Vardas (privalomas) parašė:

  Ačiū už viešo intereso gynimą,kitaip nuskęsime savanaudžių liūne,nes jų apetitas tik auga.Baigia nustekenti su vis didinamais mokesčiais.Tegul ir veltui siūlo dujas,jos nereikalingos-apsieisime be sauridos.

 2. irena parašė:

  Dekojame ponui Gulbinui, kad bent kazka daro Mazeikiskiu labui. labai truksta tokiu issilavinusiu zmoniu, ismananciu istatymus, ir nebijanciu vietos verslininkeliu kersto. Lauksime geru ziniu is Valstybines vartotoju teisiu apsaugos tarnybos. Svarbiausia, kad visa tai nebutu pamirsta, o butu svarstoma viesai.

 3. AAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUU! parašė:

  KADA PAGALIAU SAURIDOS VEIKEJAS GAUS KO NUSIPELNE?

 4. Vardas (privalomas) parašė:

  Kas galėtu paneigti,kad saurida nėra globojama Mažeikių savivaldybės,ypač socdemų.Juk neperseniausiai lankėsi energetikos ministras,vėliau kita socdemų delegacija,Bradauskas ir kiti,kiek teko girdėti visi buvo susitikę,rašė komentaruose.

 5. Taugi, parašė:

  Ir as pasirasiau ta pakista tipine sutarti, nes atstove,kuri,neva, tikrino duju skaitikli, grieztai pareikalavo pasirasyt. Nors, kai persikeliau gyventi kitu adresu su UAB Saurida buvau pasirasiusi sutarti pries 4 metus. Meginau paaiskinti, kad ja turiu, taciau grieztai buvo atsakyta, kad bus nutrauktas duju tiekimas. Nagi, sakykit,mielieji teisininkai,kur jus buvote anksciau))). „Durniu ir baznycioj musa“.. Tokia jau stambiuju verslinku lobimo paslaptis, Negana dar uz juos ir PMV mokam, ypac didiesiems prekybos centrams, kai kainos ir taip kosminiu greiciu kyla…Gal tos musu valdzios GALVOS (Istatymu leidejai) isties is ju kokias duokles gauna..Kas toliau)))

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto