Prieš 100 metų Mažeikiuose buvo surengta pirmoji Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė

Mažeikių viduriniosios keturklasės mokyklos mokiniai ir mokytojai pasiruošę šventei.

1920 m. vasario 4 d. visuomenės ir politikos dienraštis „Lietuva“ paskelbė Vasario 16-os dienos šventės Centro Komiteto kreipimąsi.

Pakvietė švęsti

Kreipimesi buvo rašoma (kalba netaisyta):
„Kviečiame visą Lietuvą kuo plačiausiai ir iškilmingiausiai kelti vasario 16 d. tautos šventę – Lietuvos Nepriklausomybės dvejų metų sukaktuves. Visuose miestuose ir miesteliuose kviečiame sudaryti „Vasario 16 d. Švenčių Komitetus“, kuriuose būtų visų vietos tautų atstovų nuo valdžios įstaigų, savivaldybių, draugijų, mokyklų. Tų komitetų sudarymo iniciatyvą pasiima bet kuri vietos valdžios ar visuomenės įstaiga. Bet dėl veikumo ir tikrumo tokių komitetų sudarymo, ypač pageidaujama, kad iniciatyvą paimtų į savo rankas apskričių, miestų ir valsčių savivaldybės organai, kurie nepaskiau vasario 10 d. suorganizuoja tuos komitetus. Visų tikybų dvasininkai prašomi atlikti pritaikintas tai dienai pamaldas, procesijas ir iš sakyklų iš anksto paskelbti apie tos šventės kėlimą ir jos reikšmę. Mokyklos prašomos prisidėti pačios šventės paįvairinimui ir surengimui pritaikintų tai dienai paskaitų, koncertų, spektaklių ir t. t. Vietos karo jėgos, milicija ir šauliai, kviečiame padaryti parodas ir užtikrinti gerą tvarką ir apskritai pasirūpinti, kad iškilmės eitų tvarkingai ir gražiai. Vietos vaizduotojai (fotografai) prašomi yra visur nuvaizduoti parodas ir iškilmių paveikslus. Visus prašome tą dieną padaryti nedirbamą dieną, kaip tikrąjį šventadienį. Pageidaujama, kad tos šventės šventimas pereitų iš miestų ir į sodžius ir kad ir ten namai būtų išpuošti tautinėmis vėliavomis, kad visur būtų įtaisyta iliuminacijų ir viešos vietos išpuoštos“.

Iniciatyvos ėmėsi Petras Bimba

Į šį kreipimąsi pirmasis atsiliepė Mažeikių viduriniosios keturklasės mokyklos – dabartinės Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos – vedėjas Petras Bimba. Jis ir ėmėsi iniciatyvos pirmą kartą Mažeikiuose surengti didžiulę Vasario 16-osios šventę.

Nuotraukose iš gimnazijos muziejaus fondų – pirmosios Vasario 16 d. šventės minėjimas Mažeikiuose

Tuo metu mieste dar nebuvo savivaldos, visą ūkinį kultūrinį gyvenimą tvarkė Mažeikių apskrities valdyba, kuri iš pradžių buvo įsikūrusi Sedoje, o nuo 1919 m. liepos 26 d. perkelta į Mažeikius. Tą dieną Mažeikiai oficialiai tapo apskrities centru, tačiau kol mieste buvo vokiečių kariuomenės dalinys, apskrities komendantūra veikė Sedoje.
Dėl apskrities centro pasikeitimo buvo nesusipratimų ir tarp pačių valdininkų. Net dokumentuose kurį laiką vyravo Sedos apskrities pavadinimas.

Dalyvavo visi

1919 m. lapkričio 11 d. oficialiai pradėjo veikti Mažeikių vidurinioji keturklasė mokykla. 1920 m. vasario 1 d. mokyklos pedagogų tarybos posėdyje buvo nutarta (kalba netaisyta): „Besiartinant Valstybės Nepriklausomybės 2-jų metų sukaktuvių šventei, 16 Vasario, reikia pasirūpinti atsakančiai tą šventę apvaikščioti, būtent: iš ryto visiems mokytojams ir mokiniams in corpore dalyvauti iškilmingose pamaldose ir ruošiamoj po to manifestacijoj; vakare gi surengti pritaikintą šiai dienai mokinių vakarėlį su vaidinimu sceniško veikalėlio iš vaikų gyvenimo „Gintarai“, dainomis, deklamacijomis ir žaislais šokiais. Prie vakarėlio surengimo prašyti prisidėti ir Tėvų Komiteto nariai“.
Nuo mokyklos mokiniai kartu su mokytojais, nešini vėliavomis, patraukė Stoties gatvės link, o iš ten kartu su kitais – į Turgaus aikštę, kur vyko iškilmingas minėjimas (manifestacija).

Algirdas VILKAS,
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojas
Nuotraukose iš gimnazijos muziejaus fondų – pirmosios Vasario 16 d. šventės minėjimas Mažeikiuose

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto