Teisininko komentaras: „Sudarytoms sutartims – įstatymo galia“

Tomas GULBINAS. Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Komentaro autorius – Tomas GULBINAS, teisininkas, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas

Tinklalapyje www.saurida.lt 2012-11-01 vadybininko pranešime „Dėl įkainių pasikeitimo“ įsakmiai teigiama, kad nuo 2012-12-01 UAB „Saurida“ keičia pastoviosios kainos dalies mokesčio įkainius Mažeikių miesto dujų vartotojams – nuo 6,05 Lt iki 18,15 Lt (su PVM).
Kyla klausimas, ar UAB „Saurida“ šį mokestį padidino teisėtai?
Kiekvienas Mažeikių miesto dujų vartotojas (toliau – vartotojas) su tiekėju UAB „Saurida“ (toliau – tiekėjas) yra sudaręs Suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis).
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1-41 patvirtintų „Prekybos naftos produktais taisyklių“ (Žin., 2012, Nr. 29-1334) 61 punkte numatyta, kad dujos vamzdynais iš rezervuarų ar grupinių balionų įrenginių dujų pirkėjams (vartotojams) tiekiamos vadovaujantis dujų pardavėjo ir dujų pirkėjo (vartotojo) pirkimo-pardavimo sutartimi, kuri parengiama remiantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu (toliau – CK) ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu.
Sutarčių teisėje galioja sutarties privalomumo principas, kuris reiškia, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Vadinasi, tiek vartotojas, tiek tiekėjas privalo vadovautis sudaryta Sutartimi. Jeigu Sutartis nenumato tam tikrų aplinkybių ar sąlygų, tai taikomos CK nuostatos.
Kiekvienas vartotojas turi vadovautis savo pasirašytoje Sutartyje išdėstytomis nuostatomis. Tikėtina, kad Sutarties sąlygos yra standartinės, t. y. visiems vartotojams vienodos, nes jos tiekėjo parengtos vienašališkai, todėl jos bus aiškinamos pagal 2010 m. sudarytą Sutartį.
Sutarties 4.4 punkte vartotojas įsipareigoja „mokėti tiekėjui pastoviąją kainos dalį, kas šios sutarties sudarymo dieną yra 5,00 Lt (penki) be PVM už kiekvieną kalendorinį mėnesį“. Su PVM šiuo metu šis mokestis yra 6,05 Lt. Šią Sutarties sąlygą vartotojas privalo vykdyti, t. y. mokėti tiekėjui kas mėnesį po 6,05 Lt pastoviąją kainos dalį. Abi šalys, nusistačiusios Sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo pasekmes.
Faktas, kad nuo 2012-12-01 tiekėjas vienašališkai padidino Pastoviąją kainos dalį nuo 06,05 Lt iki 18,15 Lt, yra ne kas kita, kaip Sutarties 4.4 punkto pakeitimas, kadangi pasikeitė Sutartyje numatyta kaina – trigubai padidinta Pastovios kainos dalies suma.


Kaip keičiamos Sutartys

CK 6.223 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu. Tai reiškia, kad Sutartis gali būti pakeista ir be šalių abipusio susitarimo, t. y. vienašališkai. Vadinasi, turi būti vadovaujamasi Sutartyje numatytomis jos pakeitimo sąlygomis.
Sutarties 3.5 punkte numatyta, kad tiekėjas privalo „pranešti vartotojui visuomenės informavimo priemonėmis, raštu (pranešimais) apie dujų ar paslaugų kainų, sutarties sąlygų pasikeitimus“. Šią Sutarties sąlygą tiekėjas įvykdė, kadangi Pastovios kainos dalies didinimas buvo skelbiamas spaudoje ir dar apie tai vartotojai buvo informuoti asmeniškai gautų sąskaitų kitoje pusėje.
Šiuo atveju tiekėjas elgėsi teisėtai, t. y. vadovaudamasis Sutartyje numatyta galimybe vienašališkai pakeitė Sutarties 4.4 punktą padidindamas Pastoviąją kainos dalį ir apie tai pranešė vartotojams.
Tačiau Sutarties 26 punktas įsakmiai nurodo, kad „šios sutarties papildymai, pakeitimai ir priedai sudaromi raštu ir patvirtinami šalių parašais“. Taip sudaryta galimybė pakeisti Sutartį tik šalių susitarimu (CK 6.223 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju Sutartyje neginčijamai įtvirtinta pareiga tiek tiekėjui, tiek vartotojui: norėdami pakeisti Sutartį, tai turi padaryti raštu ir privalo patvirtinti abiejų šalių parašais. Šis Sutarties punktas nebuvo įgyvendintas, kadangi tiekėjas vienašališkai, be vartotojų parašų patvirtinimo, pakeitė Sutartį. Kaip minėta, galiojančioms sutartims yra suteikiama įstatymo galia.

Contra proferentem taisyklė

Kyla klausimas, kaip turi būti keičiama Sutartis, jeigu joje numatyti du skirtingi jos keitimo būdai?
Į šį klausimą atsako CK nuostatos, t. y. 6.193 straipsnis „Sutarčių aiškinimo taisyklės“. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad „kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai“. Šiuo atveju vartotojo naudai Sutartyje yra ta aplinkybė, kad Sutarties pakeitimai turi būti patvirtinami šalių parašais, todėl turi būti vadovaujamasi Sutarties 26 punktu, o ne 3.5 punktu, kai tiekėjas vienašališkai gali keisti Sutartį.
Tokią Sutarčių aiškinimo taisyklę patvirtina ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. lapkričio 9 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-480/2009), kurioje nurodė, kad „aiškinant vartojimo sutartis, turi būti taikomos ne tik bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės (CK 6.193-6.195 straipsniai), bet ir speciali CK 6.193 straipsnio 4 dalyje, CK 6.188 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė (vadinamoji contra proferentem taisyklė), kad, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, be to, visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai.“
Vadinasi, galima teigti, kad tiekėjas Sutartį galėjo pakeisti tik raštu ir tai patvirtinus abiejų šalių parašais.


Sutarties pakeitimo sąlygos

CK 6.390 straipsnyje „Sutarties pakeitimas ir nutraukimas“ nėra nurodyta, kokiais atvejais galima pakeisti energijos (dujų) pirkimo-pardavimo sutartį, todėl Sutarčių pakeitimui turi būti taikomos bendros CK nuostatos.
Kaip minėta, CK 6.223 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu, kas ir numatyta Sutarties 26 punkte. Tačiau Sutarties 26 punkte ar kituose punktuose nėra numatyta, kokia tvarka sprendžiamas ginčas, jeigu šalys dėl tam tikrų priežasčių nesusitaria dėl Sutarties pakeitimo.
Sutarties 22 punkte numatyta, kad „visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami šalių susitarimu. Šalims nesusitarus, šie ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.“ Čia numatytas ginčo sprendimas teismine tvarka tik dėl Sutarties vykdymo, tačiau ne dėl Sutarties pakeitimo, kas yra du visiškai skirtingi dalykai.
Nesant Sutartyje numatyto ginčo sprendimo būdo dėl jos pakeitimo, taikoma CK 6.223 straipsnio 2 dalyje numatyta sąlyga: „Vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu, jeigu:
1) kita sutarties šalis iš esmės pažeidė sutartį;
2) kitais sutarties ar įstatymų nustatytais atvejais“.
Čia imperatyviai ir vienareikšmiškai įstatymas nurodo du konkrečius atvejus, kai Sutartis gali būti pakeista teismo sprendimu:
Pirmas atvejis, tai esminis Sutarties pažeidimas. Nagrinėjamu atveju vartotojas Sutarties nepažeidžia, todėl šiuo pagrindu teismas sprendimu pakeisti Sutarties negali.
Antras Sutarties pakeitimo atvejis teismine tvarka, tai kitais sutarties ar įstatymų nustatytais atvejais. Kaip minėta, Sutartis nenumato, kad šalims nesusitarus dėl Sutarties pakeitimo, ji gali būti pakeičiama teismo sprendimu, todėl Sutartis gali būti pakeista tik įstatymų nustatytais atvejais. Įstatymas, t. y. CK 6.390 „Sutarties pakeitimas ir nutraukimas“ straipsnis apie energijos (dujų) pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimą nutyli.


Pasikeitusių aplinkybių taisyklė

Vis dėlto CK 6.204 straipsnis numato galimybę tiekėjui pakeisti Sutartį, tačiau esant ypatingoms sąlygoms: jeigu įvykdyti sutartį vienai šaliai tampa sudėtingiau negu kitai šaliai ir jeigu:
1) tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo, arba;
2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, arba;
3) tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti, arba;
4) nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.
„CK 6.204 straipsnyje įtvirtinta pasikeitusių aplinkybių (rebus sic stantibus) taisyklė taikytina, kai vienai sutarties šaliai tampa sudėtingiau vykdyti sutartį nei kitai. Esminis šio instituto reguliavimo principas įtvirtintas CK 6.204 straipsnio 1 ir 3 dalyse, būtent sutarties vykdymo pasunkėjimas neatleidžia sutarties šalies nuo pareigos vykdyti sutartį ir nesuteikia savaime teisės sustabdyti įsipareigojimų vykdymo. Sutarties privalomumo principas reiškia, kad šalis, negalinti tinkamai vykdyti sutarties dėl vykdymo suvaržymo esant pasikeitusiomis aplinkybėmis, turi nedelsti ir spręsti sutarties pakeitimo klausimą kuo greičiau, kad būtų atkurta sutartinių prievolių pusiausvyra. Prašymas kitai šaliai keisti sutartį turi būti pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo. CK 6.204 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jei šalys per protingą terminą nesusitaria dėl sutarties pakeitimo, tai bet kuri iš jų, t. y. ir ta šalis, kuri kreipėsi su prašymu, ir šalis, į kurią buvo kreiptasi, turi teisę prašyti teismo spręsti dėl sutarties tolimesnio likimo, t. y. ją pakeisti ar nutraukti nustatant sutarties nutraukimo sąlygas. Procesiniu požiūriu šioje teisės normoje nustatytas privalomas ikiteisminis šalių ginčo nagrinėjimas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinės bylos Nr. 3K-3-296/2006, Nr. 3K-3-18/2011 ir Nr. 3K-3-497/2012).
Pažymėtina, kad 6.223 straipsnio 3 dalyje numatyta privaloma ikiteisminė Sutarčių pakeitimo procedūra: „ieškinį dėl sutarties pakeitimo galima pareikšti tik po to, kai kita šalis atsisako pakeisti sutartį ar per trisdešimt dienų iš jos negautas atsakymas į pasiūlymą pakeisti sutartį, jeigu sutartis ar įstatymai nenustato kitokios sutarties pakeitimo tvarkos“.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009-04-03 nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-87/2009) pažymėjo, kad sutarties laisvės principas leidžia šalims ne tik sudaryti sutartį, bet ir pakeisti jau sudarytoje sutartyje sulygtas sąlygas. Šalims nepavykus susitarti, sutartis gali būti pakeista teismo tvarka. Pagal konkrečiu atveju nustatytas aplinkybes pagrindą sutarčiai pakeisti konstatuoja ginčą nagrinėjantis teismas.

Pasikeitusių aplinkybių našta – abiem sutarties šalims

Tiekėjas yra oficialiai pareiškęs, kad Pastovios kainos dalies pakėlimas yra būtinas, kadangi būtina jam priklausančių rezervuarų ir vamzdynų renovacija.
CK 6.387 straipsnio 1 dalis numato pirkėjo, t. y. abonento pareigas, susijusias su įrenginių priežiūra: abonentas privalo užtikrinti tinkamą tik jam priklausančių energijos tiekimo tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų būklę ir jų eksploatavimo saugumą, laikytis nustatyto energijos vartojimo režimo, taip pat nedelsdamas pranešti energijos tiekimo įmonei apie avariją, gaisrą, tiekiamos energijos apskaitos prietaisų gedimus ar kitokius pažeidimus naudojant energiją.
Be to, Sutarties 3.10 punkte yra numatyta, kad „tiekėjas privalo vartotojo sąskaita pagal jo užsakymą ir suderintus projektus remontuoti, rekonstruoti jam priklausantį dujotiekį“.
Atsižvelgiant į šias minėtas CK ir Sutarties nuostatas, galima teigti, kad vartotojas nėra įsipareigojęs, kad jo sąskaita tiekėjas atliktų tiekėjui priklausančių rezervuarų ir vamzdynų renovaciją.
„Jeigu įvykdyti sutartį tiekėjui tampa sudėtingiau negu vartotojui tuo atveju, kai būtinas tiekėjui priklausančių rezervuarų ir vamzdynų renovacija, tai taikomas CK 6.204 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas, reiškiantis, kad jeigu Sutartį tampa sudėtinga vykdyti, ji turi būti ir toliau vykdoma, tačiau atsižvelgiant į ją sudarius pasikeitusias aplinkybes. Taikant šį principą, pasikeitusių aplinkybių našta paskirstoma abiem sutarties šalims, o ne tenka tik vienai jų“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3K-3-265/2011).
Atsižvelgiant į šią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką, galima teigti, kad šiuo konkrečiu atveju tiekėjui priklausančių rezervuarų ir vamzdynų renovacija turi būti paskirstoma ne tik vienam vartotojui, o abiem sutarties šalims: vartotojui ir tiekėjui.


Apibendrinimas

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas Sutarties ir CK nuostatas bei remiantis nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teismų praktika, galima teigti, kad:
1. Sutarties 4.4 punkto pakeitimas dėl Pastoviosios kainos dalies padidinimo nuo 06,05 Lt iki 18,15 Lt (su PVM) yra neteisėtas, kadangi prieštarauja nurodytoms Sutarties ir CK nuostatoms.
2. Šalims nepavykus susitarti, Sutartis gali būti pakeista tik teismo tvarka. Pagal konkrečiu atveju nustatytas aplinkybes pagrindą sutarčiai pakeisti konstatuoja ginčą nagrinėjantis teismas.
3. Vartotojas nei Sutartimi, nei CK nėra įpareigotas savo sąskaita atlikti tiekėjui priklausančių rezervuarų ir vamzdynų renovaciją.
4. Jeigu yra pagrindas pakeisti Sutartį esant ypatingoms sąlygoms, kai įvykdyti Sutartį tiekėjui tampa sudėtingiau, tai tokiu atveju tiekėjui priklausančių rezervuarų ir vamzdynų renovacija turi būti paskirstoma ne tik vienam vartotojui, o abiem sutarties šalims, t. y. vartotojui ir tiekėjui.

AUTORIAUS PASTABA: Čia išdėstyta teisinė nuomonė negali būti vertinama kaip neginčijama ir galutinė teisinė išvada.

19 Atsakymų į “Teisininko komentaras: „Sudarytoms sutartims – įstatymo galia“”

 1. Johnf231 parašė:

  certainly like your website however you have to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will surely come back again. dcbffacdfeff

 2. mozepa parašė:

  Ar mes nesusimastome, kodel buvo rausiami Mazeikiai vedant duju vamzdynus privatiems naudotojams, net juokas ima, 1 km vamzdyno, prijungiama 10-20 vartotoju, o privedus duju vamzdi prie dabar esancios paskirstymo talpos, tai butu aprupinama tiek daug daugiaauksciu namu vartotoju, kiek ir dabar aprupinama suskystintomis dujomis, nekeiciant ir neatnaujinant duju ukio. Kas trukdys manyti, kad tai planas monopuolizuoti duju pardavima neivedant i rinka gamtiniu duju, sukurtas savivaldybes ir rancos su nemazais otkatais pirmajai arba pirmajam.

 3. Vardas parašė:

  Siūlau. Pasiimkit žurnalistą kokį iš „Santarvės“ , pasekit ir pasigaukit tą Pagrindinį kur nors prie banko, namų, su savo prašymu atjungt dujas ir tegu įrodo, KODĖL negali atjungti tiesiog dabar. tegu paskambina savo darbuotojams kad atvažiuotų be išsisukinėjimų

 4. Vardas (privalomas) parašė:

  Reikia tik pateikti prašymą dujų tiekėjui , kad nebenorite naudotis jo paslaugomis ir prašote , kad atjungtų dujas nurodytu adresu , sumokate už suvartotas dujas pagal dujų skaičiukų parodymus , abonentinį mokestį ir visi kiti rūpesčiai tenka dujų tiekėjui .Visi , kurie nori būti atjungti ir bus atjungti , net jei esate įsiskolinę už suvartotas dujas.Kuriate problemas , kur jų nėra.

  Tame ir yra problema, kad tas Rancas neduoda leidimo atjungti dujas bute. Atseit, kaip pareiškė jo atstovė, uždraudė ir darbuotojams neduoda tokių nurodymų. Mes jau daugiau kaip mėnesį laukiam, kada kas atvažiuos ir pagaliau atjungs tas dujas.

 5. Vardas (privalomas) parašė:

  UAB „Intergas“ – tai lietuviško kapitalo bendrovė, turinti licenciją skirstyti ir tiekti gamtines dujas bei teikti vartotojams paslaugas, susijusias su gamtinių dujų naudojimu. Bendrovė siekia, kad šalies gyventojai kas dieną galėtų naudotis viena iš švariausių ir pigiausių kuro rūšių – gamtinėmis dujomis. 2007 metų viduryje bendrovė baigė tiesti dujotakį į Mažeikius ir uždegė simbolinį fakelą. Dujas mažeikiečiams „Intergas“ pradėjo tiekti 2007 metų spalio mėnesį. Jos tiekiamos didžiausioms Mažeikių įmonėms ir gyventojams. Mažeikiai. Šio miesto dujofikavimo planas buvo paruoštas prieš keletą metų, tačiau nė viena bendrovė nesiėmė jo realiai įgyvendinti. Suprasdama, kad pigus kuras – gamtinės dujos – yra regiono ekonominio klestėjimo garantas, UAB „Intergas“ ėmė tiesti gamtinių dujų vamzdynus į Mažeikius. 2007 m. spalio mėn. gamtinės dujos buvo pradėtos tiekti visam Mažeikių miestui. Iki metų pabaigos „Intergas“ planuoja patiekti apie 2,5 mln. kub. metrų gamtinių dujų. Iki šiol miestas vartojo brangesnes suskystintas dujas, elektrą, degino biokurą.

 6. Prie ko čia Gazpromas parašė:

  Prie ko čia Gazpromas, mažeikiečiai nenaudoja gamtinių dujų

 7. Kostas parašė:

  Reikia tik pateikti prašymą dujų tiekėjui , kad nebenorite naudotis jo paslaugomis ir prašote , kad atjungtų dujas nurodytu adresu , sumokate už suvartotas dujas pagal dujų skaičiukų parodymus , abonentinį mokestį ir visi kiti rūpesčiai tenka dujų tiekėjui .Visi , kurie nori būti atjungti ir bus atjungti , net jei esate įsiskolinę už suvartotas dujas.Kuriate problemas , kur jų nėra.Dujų tiekėjas nėra koks šilumos ar elektros tiekėjas , todėl teismai bus vartotojo pusėje.Pasitaikė , kad teismai buvo ne šilumos tiekėjo pusėje (kažkokie pūlyniai teisinėje Lietuvos sistemoje). Taip pat nepamirškite , kad esate lietuviai ,tai yra esate tie , kurie Gaspromui mokate brangiausiai už dujas Europoje .

 8. ASELIS parašė:

  L.Rimkienei susiklostė palanki situacija ginant viešąjį mažeikiečių interesą apginant juos nuo neteisėtų Ranco veiksmų.Tam reikia panaudoti savo teisinį išsilavinimą ir suraičius Sauridą su krūva samdomų teisininkų, įgyti daugelio miestelėnų palankumą ateinančiuose rinkimuose į savivaldą.Pirmyn Lina,tik dabar gali įrodyti savo pranašumą prieš Rancą ir tarybos narę Šideikienę,kuri nusisuko nuo gyventojų prašymo padėti,nes yra giminaitė.

 9. aurelijau parašė:

  susisiek su teisininke Lina Rimkiene ,girdejau zmones kooperuojasi ir su jos pagalba spres sia problema.

 10. Kiets parašė:

  Gerai, kad savivaldybes teisininkas T.Gulbinas išdryso mestI iššūkį p. S.Rancui.

 11. aurelijus parašė:

  sveiki, siulau visiems rinkti parasus ir paduot i teisma. Vienas lauke ne karys. Jei bus musu daug tada laimesim. As taip pat parasiau prasyma 12.12.12 kad atjungtu dujas, parasiau priezasti ir men laukiau atsakymo, ieks manes neinformavo, net neistenge pasakyt , kad neatjungs. Pranesiau valstybinei vartotoju teisiu apsaugai na ir jokio rezultato, na kiek mus gali maustyt, sutartis yra, punktas yra, nesutarus is saliu galim nutraukt sutarti, tai kodel jos nevykdo S.Rancas, kame reikalas, nejau mes kazkokiam akmens amziui gyvenam, siulau , raginu, koperuotis ir paduot i teisma, uz teisiu pazeidima, uz sutarties salygu nevydyma ir dar prisiteist uz morale, nes nervu cia visiems daug kainuoja.

 12. aurelijus parašė:

  vat vistiek nesuprantu to, kad mes viska darom teisingai, parasiau prasyma atjungt 12.12.12 diena. ir pagal sutarti laukiau tiesiog, kol is Sauridos atvaziuos man atjungt, nes as pasirenku sau norima varianta, be to cia mano reikalas su kuo as valgyt gaminsiu. Sutartyje parasyta aiskiai, kad jie privalo atjungti. Jei buciau atsijunginejes nuo 2011 metu pradzios, nebutu buve problemu, o dabar kas vyksta, kur musu valdzia, kreipiausi ir valstybine vartotoju teisiu apsauga, jie ten jau viska zino. Kodel dar iki siol nera niekas isspresta. Na kur demokratija, kru sutartys, kur viskas????????? Kas atsakys uz tai , kad leido privatizuot tokius objektus, kas???? Kodel man ir dar daugeliui zmoniu nera atjungta, gal koperuokimes i viena visuma ir kazka darom teisiniu keliu, kol dar yra laikas.Vienas nieko nepadarysi, o dauguma , gali padaryt daug ka…… Siulau burtis i visuma, ir paduot i teisma, kito kelio nematau.

 13. zemaitis parašė:

  Visi deda ant vilnieciu ,per delfi ar alfa ,kad kvaili ir nekovoja su Vilniaus energija,paziuresim kokie mazeikieciai,ar tikri zemaiciai (su charakteriu) ar tokie pat pasyvus stumdomi runkel…

 14. taigi parašė:

  Teisininkas gana normaliai viską paaiškino,nors man jau nuo gruodžio 1 buvo aiškios trys nuostatos.

  Pirma,kad aš kaip abonementas nuo 1993 metų ,kai buvo priduotas namas eksplotacijai,neturiu jokios sutarties su Saurida.Tai Sauridos vidinė problema,nes per 20 eksplotacijos metų,nesugebėjo pasirūpinti sutartimi.Todėl jų norai man negalioja.

  Antra,kad mokėjau ir mokėsiu pastoviosios dalies abonentinį mokesti lygų 6,05 Lt,skaitydamas,kad tai yra ir taip didelė suma,nes net dujų apskaitos prietaisą įsirengiau savo sąskaita.

  Trečia,jei dujų tiekėjui netinka mano ,kaip vartotojo elgesys,siūlau Sauridos atstovui atvykti pas mane,dėl naujos sutarties sudarymo,kur su siūlomu 18,15 Lt abonentiniu mokesčiu aš nesutiksiu.Finale rašau prašymą,kad man netinkančios paslaugos sąlygos būtų nutrauktos.

 15. Tadas parašė:

  Teisininkas p. Gulbinas teisiškai įrodė tai, ką aš rašiau ir kalbėjau nuo pat pradžių. Nei aš, nei mano kaimynai trigubai padidinto abonentinio mokesčio nemokėjom ir nesiruošiam mokėti, kadangi tai nesame įsipareigoję sutartyje. Tai viena. Antra – vartotojas neprivalo surinkti lėšų bendrovės rezervuarų remontui. Apie tai sutartyse irgi nė žodžio.

 16. Propan butan parašė:

  Maladiec, Tomai, tik ar negalėjai dar gruodžio mėnesį pateikti tokį komentarą?
  P.S. Jei nėra gyventojų sutarčių su SAURIDA, tai ji gali netiekti dujų? O jei taip ir padarys? Tada vėl verksite ir ieškosite užtarėjų savivaldybėje ir Seime?

 17. As parašė:

  Tai jeigu sutarty parasyta, kad saurida atjungti dujas privalo per 10 dienu. Kas buna, jei jis nevykdo sito punkto?

 18. Tomis parašė:

  Tuo atveju, jeigu sutartys tikrai yra pasirašytos dar nuo „suskystintų dujų laikų su kita įmone“, tai tos sutartys yra niekinės, t.y. negaliojančios, nes ne tas tiekėjas ir jos dabar turi būti perrašytos ir tik tada „Saurida“ gali reikalauti laikytis sutarčių. Tai „Sauridos“ problema.

 19. Vardas (privalomas) parašė:

  Kiekvienas Mažeikių miesto dujų vartotojas (toliau – vartotojas) su tiekėju UAB „Saurida“ (toliau – tiekėjas) yra sudaręs Suskystintų naftos dujų pirkimo-pardavimo sutartis .““
  Prašovei, teisininkėli, oi prašovei.
  Galima sakyti, kad dauguma vartotojų neturi jokių sutarčių su Saurida…. Sutartys liko nuo Suskystintų dujų laikų, t.y., visai su kita įmone. Saurida per 7 metus nesugebėjo pasirašyti sutarčių su dauguma vartotojų…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto