Užgavėnių pagrindas – pagoniški žemdirbių ritualai

Sigito STRAZDAUSKO nuotrauka

Apie Užgavėnių šventės tradicijų ištakas „Santarvė“ kalbėjosi su profesoriumi, humanitarinių mokslų daktaru Rimantu Balsiu.

– Užgavėnės nuo pat senųjų laikų žinomos Europoje. Koks šios šventės tradicijos pagrindas bendras visoms tautoms?
– Nors Užgavėnių karnavalai šiandien vėl populiarūs visoje Europoje, artimiausi savo esme, prigimtimi ir paskirtimi šios šventės atitikmenys yra slavų kraštuose: Lenkijoje – Zapusty, Ukrainoje – Pušene, Kolodij, Rusijoje – Maslenica, Miasopust, Syrnaja nedelia, Bulgarijoje – Syrny zagovelki, Serbijoje – Bela (Syrna, Syroposna) Maslenica ir t. t.
Šių tautų šventės pagrindas – ikikrikščioniškojo laikotarpio žemdirbiški ritualai, skirti pagoniškiems dievams.
Su krikščionybe šiose šventėse nebeliko senųjų dievų kulto, tačiau nemaža apeiginių veiksmų išliko. Vienas ryškiausių visas šias šventes vienijančių bruožų – persirengėlių vaikštynės. Pavyzdžiui, čekų persirengėliai kaimo gatve tampė plūgą, paskui sekdavo sėjėjas, o už jo vilko akėčias; serbų persirengėliai kurentai išvirkščiais kailiniais apsigobę šokinėdavo ir skambindavo varpeliais; Bulgarijoje – kukerių eitynės (kukeriai, apsirengę išvirkščiais kailiniais, užsidėję ožio, avino kaukes, vaizdavo vestuves); Moravijoje grebenarž (grėbėjas) jojo ant žarsteklio ir šaukė: „Senės ant šukų, jaunos ant iešmo!“, turon (jautis) voliojosi ant mėšlynų, kad būtų geras derlius; Lenkijoje vaikinai su rąstu (kloc) vaikščiojo po namus, kur buvo tekėti subrendusių merginų, iki Užgavėnių nesugebėjusią ištekėti merginą pririšdavo prie rąsto…
Bemaž visų paminėtų tautų margame persirengėlių būryje buvo vedžiojamos ožkos, meškos, arklio kaukės; nešiojama iš šiaudų ir skudurų padarytą iškamša arba medinė moters figūra (ant rato pritaisytos lėlės – senis ir senė), kuri eitynių pabaigoje buvo sudeginama, nuskandinama, suplėšoma ar pan.
Šimtmečiais išlikusių apeigų prasmė liko ta pati – visokeriopo vaisingumo skatinimas.
Visai kitokia Užgavėnių karnavalo kilmė, funkcijos, o iš čia ir šventės struktūra, personažai Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje.
– Paprastai Užgavėnės suvokiamos kaip žiemos išvarymas, o tą išvarymą simbolizuoja Lašininio ir Kanapinio dvikova. Tačiau teko girdėti, kad žiema praeina savaime, be apeigų, tad Užgavėnių prasmė yra gilesnė, negu daugeliui atrodo. Pakomentuokite.
– Viena svarbiausių archajinio šventinio ritualo paskirčių – išsaugoti egzistencinę svarbą turinčius žemdirbių gyvensenos momentus, perduoti kitoms kartoms, kad ritualas nuolat (kasmet) būtų pakartojamas ir taip užtikrinamas visos bendruomenės bei atskirų jos narių išlikimas.
Ilgus šimtmečius mūsų tautos egzistencinis pamatas buvo žemdirbystė, todėl per Užgavėnes (kaip ir per visas kitas kalendorinio ciklo šventes) pagrindinis dėmesys buvo skiriamas būsimam derliui, gyvulių prieaugliui, pačios bendruomenės narių sveikatai, sėkmei ir tęstinumui, t. y., kaip jau minėta, visokeriopam vaisingumui.
– Anksčiau Užgavėnių dieną valgydavo daug ir dažnai: mėsą, šiupinį, šaltieną, blynus… Dabar dažniausiai tėra kepami blynai. Ar smarkiai ilgainiui pasikeitė šventės tradicijos?
– Kalendorinių švenčių valgiai, jų simbolinė prasmė, gausa radosi iš aukojimo ritualų seniesiems dievams.
XVI–XVII a. rašytinių šaltinių duomenimis, bent du kartus per metus (prieš sėją ir nuėmus derlių) dievams aukota gausiai, tikint, kad duodamas dievybei daug, tiek pat daug dievams padedant  gausi ir pats. Iš čia valgių gausa per Užgavėnes, paprotys vaišinti (apdovanoti) persirengėlius, kiekvieną užklydusį pakeleivį, tikint, jog taip užtikrinamas ryšys su anapusybe, su mirusiais protėviais ir garantuojama gausa ir skalsa visus metus.
Prosenoviniais laikytini tie patiekalai, kurie gaminami iš mūsų kraštuose užaugintų grūdinių kultūrų ir naminių gyvulių (ypač kiaulienos) mėsos. Būtent toks yra lietuvininkų gaminamas Užgavėnių šiupinys.
– Kokią įtaką Užgavėnėms turėjo krikščionybė?
– Krikščionybė nėra vienintelis veiksnys, turėjęs įtakos Užgavėnių šventės, jos turinio, prasmės kaitai pastaraisiais amžiais. Tiek pat svarbu XIX–XX a. ekonominiai, socialiniai, kultūriniai pokyčiai Lietuvos kaime.
Šventė netenka savo ritualinės funkcijos ir virsta papročiu, o paprotys jau nebėra vienodai svarbus ir reikšmingas visai bendruomenei.
Iš krikščionybės ši šventė gavo dabartinį pavadinimą, šventimo laikas kalendoriuje, kaip žinia, nepastovus ir priklauso nuo Velykų datos; su krikščionybe, matyt, reikėtų sieti ir demonomorfines (giltinės, velnio) kaukes.
– Vieni Morę laiko žiemos – mirties demonu, kiti sieja su blogiu, treti – su augmenijos gyvybinėmis galiomis. Kas ji iš tikrųjų?
– Be Morės (Kretingos, Plungės r.), žinomi dar ir kiti jos vardai: Kotrė (Užventis, Kelmės r.; Šilalės r.), Raseinių Magdė, Raseinių Kotrė (Raseinių r.), Balsių Kotrė (Šilalės apyl. bažnytkaimio pavadinimas). Vadinta ji dar pasileidėle Kotre, Globėja, Motinėle, Visų žydų motina. Atsakyti į klausimą, kokia yra Morės genezė, šiandien vargiai įmanoma. Pagrindinė priežastis – vėlyvas Morės ir jos atitikmenų paminėjimas šaltiniuose.
XIX a. vidurio etnografai, pirmieji aprašę Morės gaminimo ir vežiojimo paprotį, teigia, kad senoji šios apeigos prasmė liaudyje tuo metu jau nežinoma. O iki XIX a. raštijoje apie Morę nėra jokių duomenų.
Šių laikų etnologai, mitologai, folkloristai yra pateikę bent kelias Morės funkcijų hipotezes – spėjama, kad tai augmenijos gyvybinių jėgų inkarnacija; įasmeninti senieji metai; auka vandens dievybei; kultūrinis herojus (pirmasis protėvis), iš kurio (jį nužudžius) vėl sukuriamas pasaulis; ar net krikščioniškosios Marijos liaudiška parodija.
Bet kuriuo atveju (ypač prisiminus kalendorinų švenčių prosenovinę paskirtį) nereikėtų pamiršti pačios šventės  ir visų kitų šios šventės apeiginių veiksmų pagrindinio tikslo. Tad ir Morės sunaikinimas (skandinimas, sudeginimas) nuo to tikslo neatsietinas. Taip per mirtį teigiama nauja gyvybė.

Rimantas Balsys savo vasarnamyje Sedoje. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

– Morė gali būti ir vyriškosios lyties, taip?
– Aukštaitijoje Morė nežinoma – aukštaičiai rengia ir vežiojasi vyrišką Morės pakaitalą – Gavėną.
– Užgavėnių persirengėliai – velniai, giltinės, čigonai, žydukai, įvairūs žvėrys ir kt. – kokia jų tikroji paskirtis? Kuo jie ypatingi?
– Viena kaukės paskirčių – keisti prigimtį. Ritualinio pobūdžio kultūroje persirengęs žmogus susitapatina su tuo, kurį vaizduoja jo dėvima kaukė. Tačiau tai ne vienintelė ir ne visuomet pagrindinė kaukės paskirtis. Kaukė lygiai taip pat tinka siekiant nusiasmeninti. Tai sąlyga, kuri leidžia įeiti į meditacijos ar galbūt transo būklę. Visų apsvaigimų, transų, narkotikų ritualų tikslas yra nuasmeninimas. Kitokie judesiai, kitokie balsai, be to, transinis šokis, kurio žingsniu staipydamasi traukia Užgavėnių procesija, yra po kaukėmis eliminuotas žmogiškumas.
Pačios seniausios yra zoomorfinės Užgavėnių kaukės. Jų esmė glaudžiai susijusi su vaisingumo skatinimu, laidavimu.
Štai Ožio įvaizdis senajame baltų tikėjime neatskiriamas nuo vaisingumo, derlingumo. Iš XVI a. rašytinių šaltinių žinome, jog ožys dažniausiai seniesiems mūsų dievams aukojamas gyvūnas. XIX a. pabaigoje kai kur tebebūta papročio Kalėdų naktį pjauti ožką, o jos mėsą palikti kryžkelėje vilkams suėsti, kad vasarą bandos nekliudytų (aukos dievams analogija).
Ožio sąsajos su Perkūnu ir kitais aukščiausiais dievais, kurie garantuoja laukų derlingumą, gyvulių prieauglį, bendruomenės ir atskiro individo gerovę, ir tų sąsajų atspindžių gausiai išliko XVII–XX a. užrašytuose papročiuose, tautosakoje, tikėjimuose:
Ožio kraujas. M. Pretorijaus teigimu, papjauto ožio kraujas yra surenkamas ir juo braukoma karvėms, arkliams, kiaulėms dėl vaisingumo. Taip pat ožio kraujas naudojamas gyvuliams ir žmonėms gydyti.
Ožio kailis.  Ožkos kailis, aptaisytas įvairių javų bei žolynų kuokštais, iškeliamas ant aukštos karties pradedant ar pradėjus sėti žiemkenčius. Šia apeiga greičiausiai siekiama užtikrinti javų derlingumą.
Ožio žarnos. Iš XVII a. raganų teismų bylų sužinome, jog ožio žarnos kabinamos ant sausos obels, siekiant stiprių, darbingų arklių prieaugio.
Ožio mėšlas. Gyvulius, sergančius įvairiais gumbais, gydydavo ožio mėšlu.
Ožio kaukolė. Iškelta ant karties ožio kaukolė prie sodybos turėjo garantuoti gausų derlių, vaisingumą ir apsaugą nuo ligų ar blogos akies.
Iki pat XX a. vaisingumą simbolizuojančią ožio kaukę lietuviai išlaikė ir Kalėdų, Užgavėnių (rečiau – vestuvių) persirengėlių vaikštynėse. Bemaž tą patį galėtume pasakyti ir apie kitas zoomorfinio pavidalo (gervės, arklio, meškos) Užgavėnių kaukes.
– Žydukai ir čigonai, vengrai turbūt nėra patys seniausi prie persirengėlių būrio prisidėję veikėjai, ar ne?
– Čigonų, vengrų, žydų, elgetų Užgavėnių kaukės yra vėlyvesnės (lyginant su zoomorfinėmis) kilmės. Regis, kad visos jos radosi siekiant parodijuoti, t. y. pasišaipyti iš kitaip atrodančių, kalbančių, besirengiančių, kitaip besielgiančių.
Vengrų kilmės vaistininkai, žydai prekijai, meškas jomarkuose šokdinantys čigonai, būriais į atlaidus susirenkantys apsimetėliai elgetos – XIX a. pabaigos – XX a. pradžios kaimo realija. Būtent dėl šių savybių, t. y. kitoniškumo (kas, beje, neretai siejama ir su anapusybe), jie labai tiko persirengėlių būriui.
– Pirmykštis žmogus kaukės padedamas pamėgdžiodavo demonus: taip juos apgaudavo ir tarsi perimdavo jų galią. Užgavėnių kaukės su šituo taip pat susijusios?
– Yra žinomos bent kelios kaukių kilmės teorijos ir visos jos, beje, savaip teisingos. Viena jų tokia: kaukėse sumišusios apsisaugojimo ir vaisingumo papročių liekanos. Demonai esą apgaunami ir juos pamėgdžioję žmonės įgauna antgamtinės galios (plg. Helovino tradiciją; siekį perimti gyvūnų ar priešų fizines galias ir pan.). Kita teorija teigia, kad kaukės vaizduoja mirusius protėvius, jų dvasias (pavyzdžiui, daugelio Afrikos tautų tikima, jog mirusieji protėviai apsigyvena kaukėse). Yra ir kitų bandymų pagrįsti ritualinių kaukių kilmę.
– Užgavėnių kaukės buvo daromos ir besišypsančios…
– Vis dėlto kur kas dažniau kaukės yra atgrasios, išsiviepusioje burnoje vienas kitas dantis, neproporcingai didelė, kumpa, kreiva nosis ir t. t. Besišypsančios kaukės – vėlyvojo laikotarpio liaudies meistrų, tautodailininkų kūryba.
– Kone kiekvienas žino bent keletą Kūčių vakaro burtų, tačiau retas išmano Užgavėnių burtus. Kokie jie?
– Iš XX a. pirmosios pusės etnografinių aprašų matyti, jog per Užgavėnes atliekami tie patys spėjimai (ypač susiję su vedybomis), kaip ir Kūčių vakare, – skaičiuojamos malkos, apkabinama tvora, klausomasi, iš kur šunys loja, merkiamos vyšnių šakelės ir pan.
Štai keli originalesni burtai, kuriais tikimasi ūkinės sėkmės:
Reikia kojomis sutrypti kepurę, tada gausiai ir tokio pat dydžio augs baravykai.
Reikia vandeniu apšlakstyti bičių avilius, tada vasarą bitės neišleis nepastebėto spiečiaus.
Užgavėnių dieną reikia mesti skiedrą į daržinę ar klojimą, tai ten vištos neš kiaušinius.
Užgavėnių dieną reikia išvežti bent vieną vežimą mėšlo. Tada javai gerai augs.
Kuri šeimininkė Užgavėnių rytą pirma užkurs krosnį, tai šitais metais pirmiausia nupjaus javus.
Jei per Užgavėnes skalbsi, karvės duos daug pieno.
Jei Užgavėnių dieną šluostysi voratinklius, plonai seksis suverpti linus.
Užgavėnėse gausu ne tik burtų, bet ir tikėjimų. Sakoma, jeigu sunkiai per Užgavėnes dirbsi, tai „per visus metus nebus poilsio, nepabaigsi darbų“. Visi skubėdavo iki Užgavėnių išsikulti javus – sakydavo, jeigu patingėsi, pelės sukapos. Ypač daug nelaimių galinčios prisišaukti verpiančios moterys: rūdys arba kirmys mėsa, rūdimis apsitrauks linai, siūlai ir drobulės ir t. t.
Per Užgavėnes nevalia lopyti drabužių – ėriukai bus margai „sulopyti“; draudžiama vyti pančius, malti girnomis, kad vasarą nebūtų viesulų, perkūnijų, kad vėjai stogų nenuplėšytų; vengiama šukuotis, kad vištos daržų ir darželių neiškapstytų; nerekomenduojama siūti, nes vasarą mėsa gali sukirmyti ir t. t., ir t. t.
– Per Užgavėnes daug važinėta: kuo daugiau kelio nuvažiuoji, tuo linai aukštesni augs. Turbūt kai kurių šios šventės tradicijų retai bepaisoma dėl pasikeitusio žmogaus gyvenimo būdo?
– Iš sudėtingos apeiginės Užgavėnių šventės struktūros dabartiniuose renginiuose ir šventimuose nedaug kas beliko. Dauguma apeigų, turėjusių padėti užauginti būsimą derlių, kartu su buitinėmis XX a. Lietuvos kaimo realijomis nugarmėjo užmarštin. Dabar retai kas besilaisto vandeniu, besisupa Užgavėnių sūpuoklėmis, tolimomis kelionėmis arkliais pratempinėja linus, beskalbia žlugtą, bepravažinėja arklius ir pan. Iš esmės Užgavėnės šiandien – jau tik pramoga, linksmybės, reginys.
Paminėjote linus. Kad jie aukštesni, storesni užaugtų, kad pluoštas ilgas, lygus, nespalingas būtų, tradiciniu laikotarpiu buvo atliekama daugybė ritualinių veiksmų.
Šiandien galima tuo stebėtis, tačiau prisiminkime, kad XVIII–XIX a. linai – vienas svarbiausių Lietuvos valstiečių prekybos objektų ir pajamų šaltinių.
Linai (dar vilna) – pagrindinė žaliava rankšluosčiams, drobei, milui, iš kurių siuvami apatiniai ir viršutiniai drabužiai, patalynė. Linų derliumi rūpinosi ne tik valstiečiai, bet ir samdiniai – tiek vaikinai, tiek merginos, nes derant atlyginimą už ištarnautus metus, būta papročio kaip dalį užmokesčio pasėti tam tikrą saiką (plotą) linų. Kaip jie užaugs ir kaip bus sudoroti – jau pačių samdinių reikalas. Štai kodėl taip stengiamasi visaip pagerinti linų derlių.
Keliems šiandien Užgavėnes švenčiantiems tai begali būti aktualu?
– Anksčiau karnavalai turėjo religinę reikšmę, dabar tai dažniausiai tėra spalvinga šventė. Ar jie visiškai prarado savo esmę?
– Kalbėdami apie senosios religijos sąsajas su tradicinio laikotarpio ar šiandienos kalendorinėmis šventėmis, turime įvertinti, pripažinti bent tris dalykus:
ritualai virsta papročiais,
pamirštamos arba nebeaktualios tampa senosios prasmės,
atsiranda, yra kuriami nauji prasminiai klodai.
Tiesa, ritualas yra kur kas konservatyvesnis nei mitas. Veiksmo prasmė laikui bėgant (ypač religijų kaitos, gyvensenos kaitos procese) gali keistis ir būti skirtingai aiškinama, tuo tarpu  apeiginiai veiksmai dar kurį laiką išlieka mažai arba ir visai nepakitę. Kažkiek to dar išlikę ir mūsų Užgavėnėse. Vis dėlto metas galvoti apie naujas prasmes, o sykiu ir formas. Ypač kai kalbame apie Užgavėnes mieste.
– Kaip Jūs švenčiate šias Užgavėnes?
– Klaipėdos universiteto Botanikos sodas šiandien visus kviečia į Užgavėnes. Gamtos apglėbtas bandysiu nusiasmeninti…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto